Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

QUY ĐỊNH 11/2015/QĐ-UBND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ KHEN THƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
 
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 11/2015/QĐ-UBND
Đắk Lắk , ngày 03 tháng 3 năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/10/2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 2013;
Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 64/TTr-SNV ngày 14/02/2015,

CHUYÊN ĐỀ 2016: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
------
(TG) - Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

THÔNG BÁO 13-TB/TW/2016 VỀ XÁC ĐỊNH TUỔI ĐẢNG VIÊN

Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên
Những năm gần đây, việc sửa lại tuổi của một số cán bộ, đảng viên, nhất là vào thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc trước khi xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu... đã gây ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị ở các cấp trong công tác cán bộ; đồng thời tạo ra dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

CHỈ THỊ 49-CT/TW/2015 VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 49-CT/TW
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015


Trong những năm đổi mới vừa qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể nhân dân các cấp nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng vê công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đã tạo được chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH NHIỆM KỲ 2017-2022

HƯỚNG DẪN
Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022
-------------------
- Thực hiện Chỉ thị 02-CT/TW ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và Thông tri số 08 -/TTr/TU ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Thành uỷ về tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Căn cứ vào Điều lệ Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết số 07/NQ-CCB ngày 16/12/1915  của Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp  nhiệm kỳ 2017-2012.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG VÀ LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

               ĐẢNG BỘ                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    ....................................
        Số .................. /CN

GIẤY CHỨNG NHẬN
Học lớp nhận thức về Đảng

Chứng nhận đồng chí:...................................... Sinh ngày ....... /....... /.......
Nơi sinh:......................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................
Đơn vị:........................................................................................................
Là cảm tình Đảng của chi bộ:.....................................................................
Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,
Do:..................................................................................
Tổ chức từ ngày ....... tháng .....năm ............ đến ngày ..... tháng ........ năm .........
Kết quả học tập đạt loại:..........................................................

CHỈ THỊ 487-TTgCP/1997 VỀ THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 487-TTg
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1997

CHỈ THỊ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH
TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP,
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, được xã hội thừa nhận. Là chỗ dựa tin cậy của Đảng và của chính quyền, Hội đã tự khẳng định được mình là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại biểu ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh, có uy tín trong nhân dân.

NGHỊ QUYẾT 04/NQ-CCB/ 2014 QUY HOẠCH CÁN BỘ HỘI


HƯỚNG DẪN 11 BTGTW/2016 VỀ LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 10-HD/BTGTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016


HƯỚNG DẪN
thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị
dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

HƯỚNG DẪN SỐ 10-BTG TW/2016 VỀ BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 10-HD/BTGTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016


HƯỚNG DẪN
thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị
dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

HƯỚNG DẪN 13-BTGTW 2016 VỀ GIAO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 13-HD/BTGTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

HƯỚNG DẪN
Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017

          - Căn cứ Quyết định số 113-QĐ/TW, ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;
          - Căn cứ Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03 thang 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện);
          Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2017;
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 như sau:

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN KIỂM ĐIỂM
đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 2016

Kính gửi: Chi ủy chi bộ …………
                             Đảng ủy xã, phường…………….

          Tên tôi là………………………….
          Sinh ngày…………………………
Chức vụ trong Đảng……………..
Chức vụ chuyên môn……………..
Chức vụ đoàn thể…………………
Đơn vị công tác………………….
Nơi ở hiện nay……………………
Hiện sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ……..Đảng bộ…………
 ĐẢNG BỘ …………..                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ …………………..

…………, ngày 20 tháng 12 năm 20…
                                                                                                                                                                                                           
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

- Họ và tên : ……………….                          
- Ngày sinh : 20/12/1973.
- Chức vụ trong Đảng : …………………………………
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………..
- Đơn vị công tác : ……………………………..
- Chi bộ  …………………………………Đảng bộ cơ sở.......................

CÔNG VĂN 643-CV/VPTW/2016 ĐIỀU CHỈNH HD 56


HƯỚNG DẪN 56-HD/VPTW/2015 VỀ MỨC CHI TIỀN THƯỞNG KÈM THEO CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 56-HD/VPTW
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26-11-2003 và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo các Luật: Luật số 47/2005/QH11, ngày 14-6-2005; Luật số 32/2009/QH12, ngày 18-6-2009 và Luật số 39/2013/QH13, ngày 16-11-2013 của Quốc hội; Nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

HƯỚNG 27-HD/BTCTW DẪN KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 27-HD/BTCTW
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

HƯỚNG DẪN
KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm như sau:

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW-2007 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
* 
Số: 10-CT/TWHà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

CHỈ THỊ
CỦA BAN BÍ THƯ
về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
-----

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

HƯỚNG DẪN 01/2016 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

QUYẾT ĐỊNH 197-QĐTW/2008 PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VỚI CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG

BAN BÍ THƯ
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 197-QĐ/TW
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC
GIỮA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VỚI CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG
--------
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khoá X);
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan,

NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII VỀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Ngày 6.11, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết số 06 – NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 5.11.2016.
--------------
“NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII
về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,
giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

I- TÌNH HÌNH
1- Từ khi nước ta chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (năm 2007) đến nay, tiến trình chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là:
- Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực quan trọng khác; tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế từ Trung ương đến địa phương được nâng lên một bước; tổ chức, bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bước trưởng thành đáng kể. 

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII

Ngày 30-10-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW.
--------------------------

Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 

NGHỊ QUYẾT TW 8 KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 29-NQ/TW
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
“VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ"
-----------
(Được BCHTW lần thứ 8 khóa XI thông qua)

A - Tình hình và nguyên nhân
1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGHỊ QUYẾT TW 9 KHÓA XI, 09/6/2014 VỀ XD PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                       *
          Số 33-NQ/TW                                             Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2014
                                                      
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

A. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc.

HƯỚNG DẪN 13 -BTGTW VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2017