Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

CHỈ THỊ 487-TTgCP/1997 VỀ THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 487-TTg
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1997

CHỈ THỊ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH
TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP,
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, được xã hội thừa nhận. Là chỗ dựa tin cậy của Đảng và của chính quyền, Hội đã tự khẳng định được mình là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại biểu ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh, có uy tín trong nhân dân.

Để tập hợp, đoàn kết,giáo dục cựu chiến binh tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên Cựu chiến binh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị mình và quan tâm, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức Hội như đối với các đoàn thể chính trị - xã hội khác.
2. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn về quy mô tổ chức và nội dung hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh ở các cơ quan, đơn vị nói trên, bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thức, chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chínhsách cho cán bộ và kinh phí hoạt động của Hội trong các cơ quan nói trên theo quy định hiện hành
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trựcthuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ theo dõi, tổng hợp tình hình thựchiện chỉ thị này để phản ánh với Thủ tướng trong báo cáo định kỳ của Ban.Phan Văn Khải
(Đã ký)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét