Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

THỦ TỤC XÉT TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

17. Điều 34. Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
17.1- Tặng Huy hiệu Đảng:
a) Xét tặng Huy hiệu Đảng:
- Đảng viên có đủ 30, 40, 50, 60, 70, 80 năm tuổi đảng được xét tặng huy hiệu Đảng. Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội từ hình thức khiển trách trở lên thì chưa xét tặng; sau 3 tháng đối với kỷ luật khiển trách, 6 tháng đối với kỷ luật cảnh cáo, 12 tháng đối với kỷ luật cách chức, nếu không tái phạm khuyết điểm sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.
- Đảng viên đã hy sinh, từ trần trnớc khi có Thông tri số 41-TT/TW ngày 25-1-1985 của Ban Bí thư (khoá V) mà lúc còn sống có đủ 40, 50 tuổi Đảng trở lên; đảng viên đã hy sinh, từ trần trước khi có Quy định số 29-QĐ/TW ngày 2-6-1991 của Bộ Chính trị (khoá VIII) mà lúc còn sống có đủ 60 năm tuổi đảng trở lên và đảng viên đã hy sinh từ trần trước khi có Quy định số 23-QĐ/TW ngày 3l-10-2006 của Bộ chính trị khoá X mà lúc còn sống đã có đủ 30 năm tuổi đảng trở lên, thì được truy tặng Huy hiệu Đảng.
- Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.
- Khi tính tuổi đảng để xét tặng Huy hiệu Đảng phải theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và điểm 7 (7.2) Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị.
b) Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng:
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào các ngày kỷ niệm 3-2; 19- 5, 2-9 và ngày 7-1l hàng năm tại tổ chức cơ sở đảng. Việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được bắt đầu thực hiện vào dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2007) trở về sau.
-  Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.
-  Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, khi hy sinh, từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.
-  Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.
-   Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.
c) Trách nhiệm của cấp uỷ về xét tặng Huy hiệu Đảng:
- Cấp uỷ cơ sở:
+ Làm thủ tục đề nghị cấp uỷ cấp trên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiểu chuẩn.
+ Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng  viên.
+ Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, gửi lên cấp uỷ cấp trên theo quy định.
- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của cấp uỷ cơ sở:
+ Xét và lập danh sách đảng viên đề nghị  ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.
+ Quản lý sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ,
Tỉnh uỷ và tương đương:
+ Xét, quy định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
+ Chỉ đạo, hướng đẫn, kiểm tra cấp uỷ cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu đảng.
+ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi,
+ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).


Hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên:

Mẫu 4. Danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi đảng


ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)……………
…………………………………….
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 Hà Nội, ngày   tháng .. năm 20…
 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
ĐỀ NGHỊ TẶNG HUY HIỆU ....TUỔI ĐẢNG

Stt
Họ và tên
(VIẾT CHỮ IN CÓ DẤU)
Ngày sinh
Quê quán
Ngày vào đảng
Ngày chính thức
Số thẻ đảng viên
Nơi đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY CƠ SỞ)……
(ký, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên


Mẫu 5. Tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng:
Đảng cộng sản Việt Nam

                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng …… năm 20…..
                                                              Tờ khai
Đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ …………………………………………..

Tên tôi là: ………………………….. sinh ngày ……………………………………
Kết nạp vào Đảng ngày ……./……/……., chính thức ngày ……/……./…………..
Số thẻ đảng viên:…………………………………………………………………….
Quê quán: …………………………………………………………………………..
Đang sinh hoạt tại: ………………………………………………………………….
Trong quá trình phấn đấu rèn luyện ………. năm hoạt động ở trong Đảng, tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu …. năm tuổi Đảng theo quy định tại điểm 42 (42.3), a, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị “Quy định thi hành điều lệ Đảng”.
Đề nghị chi bộ và các cấp ủy cấp trên xét, tặng Huy hiệu ….. năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên cộng sản.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)Đề nghị của chi bộ
……………………………………………
Kính gửi: Đảng ủy ………………………………
Đề nghị xét tặng huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………………
Hà nội, ngày …. tháng ….. năm 200….
T/m Ban Chi ủyĐề nghị của Đảng ủy…
Kính gửi:  Đảng ủy ……. 
Đề nghị xét tặng huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………………
Hà nội, ngày …. tháng ….. năm 200….
T/m Đảng ủy  
Đề nghị của Đảng bộ cơ sở
……………………………………………
Kính gửi: Đảng ủy ………….
Đê nghị xét tặng huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………………
Hà nội, ngày …. tháng ….. năm 200….
T/m Đảng ủy cơ sở

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên
+ Trang trí: Hình thức như lễ kết nạp đảng viên, trên nền chính:

ĐẢNG ỦY……………….
LỄ TRAO TẶNG
HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
Ha Nội, ngày tháng năm

+ Chương trình lễ:
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;
- Đại diện cấp ủy đảng đọc quyết định của cấp trên tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên; (những người dự đứng nghiêm);
- Đảng viên bước lên nhận quyết định;
- Đảng viên phát biểu cảm tưởng;
- Đại diện đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);
- Đại diện chi uỷ phát biểu
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
Hướng dẫn số 37-HD/VPTW, ngày 20-12-2010 của Văn phòng Trung ương về mức tiền thưởng và các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

IV- Mức tiền thưởng kèm theo huy hiệu Đảng, kỷ niệm chương
1- Mức tiền thưởng kỷ niệm chương
Cá nhân được tặng kỷ niệm chương của ngành do các cơ quan Trung ương tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.
2- Mức tặng thưởng kèm theo huy hiệu Đảng
- Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.
- Huy hiệu 40 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.
- Huy hiệu 50 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.
- Huy hiệu 60 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.
- Huy hiệu 70 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 3,5 lần mức lương tối thiểu chung.
Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục nghìn đồng.

TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG
10:9' 19/4/2007

Hỏi: Theo Quy định số 23 của Bộ Chính trị (khóa X), những đảng viên có đủ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi đảng cũng được xét tặng Huy hiệu Đảng 30 năm. Trung ương đã có quy định và hướng dẫn cụ thể nào về việc xét tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên có tuổi đảng nêu trên ?
ĐOÀN THỊ MIẾN (TP. Ninh Bình)
và một số bạn đọc ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Trả lòi: Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng và kết luận của Ban Bí thư Trung ương trong Thông báo số 63-TB/TW ngày 9-3-2007 về việc xét tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 1496-CV/BTCTW, ngày 12-3-2007 hướng dẫn việc thực hiện:
1- Từ ngày 19-5-2007 trở đi, đảng viên được xét tặng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm như sau:
- Đảng viên có đủ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng (tính tròn theo tháng) được xét tặng Huy hiệu Đảng 30 năm (đảng viên đã được tặng Huy hiệu Đảng 40, 50, 60, 70 năm không thuộc diện được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm).
- Đảng viên đã hy sinh, từ trần mà lúc còn sống đã có đủ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng, thì được truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm (đảng viên đã hy sinh, từ trần đã được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 50 năm, 60 năm không thuộc diện truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm).
- Để phù hợp với khả năng và điều kiện làm thủ tục xét tặng Huy hiệu Đảng của các đảng bộ, việc xét tặng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm được thực hiện trước đối với đảng viên có tuổi đảng cao hơn, sau đó đến các đảng viên có tuổi đảng thấp hơn.
   2- Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế để lập kế hoạch xét tặng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm của đảng bộ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện. Tổng hợp số lượng Huy hiệu Đảng cần cấp và số lượng Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng 30 năm gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 31-3-2007 để Ban Tổ chức Trung ương cấp Huy hiệu Đảng vào cuối tháng 4-2007.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét