Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

MẪU KIỂM ĐIẾM ĐẢNG VIÊN 2018

ĐẢNG BỘ …………
Chi bộ: …………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…… tháng…… năm2018


Mẫu số 02-HDKĐĐG 2018
 
 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2018

Họ và tên: ……….…  Ngày sinh: …
Chức vụ Đảng: ……………………..
Chức vụ chính quyền: …………….
Chức vụ đoàn thể: …..…………….
Đơn vị công tác: …………………..
Chi bộ………………………………
I- Ưu điểm, kết quả đạt được
1- Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - TRẮC NGHIỆM


CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
--------------
Câu 1: Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước được độc lập.
b. Dân được tự do.
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
d. Cả a, b, c. 
Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường CM Việt Nam được hình thành cơ bảo vào thời gian nào?
a. 1920; b. 1930; c. 1945; d. 1925
Năm 1930
Câu 3: Trong khoảng thời gian 1924-1927, Bác Hồ hoạt động cách mạng ở đâu?
a. Pháp; b. Thái Lan; c. Liên Xô; d. Trung Quốc
Trung Quốc.
Câu 4. Ý nghĩa của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên?
a. Bồi dưỡng đạo đức CM, nâng cao bản lĩnh chính trị
b. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường
c. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
d. Nâng cao lòng tự hào, kính yêu Bác
a và c
Câu 5. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh mong muốn điều cuối cùng của mình là gì?
a. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
b. Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh
c. Làm cho mọi người dân hạnh phúc
d. Tất cả các nội dung trên
Câu a.
Câu 6. Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm bào không phải của Hồ Chí Minh?
a. Đường Cách mệnh (1927)
b. Con rồng tre (1927)
c. Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
d. Đông Dương chính trị luận (1925)
Câu d.