Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

HỌC TẬP LÀM THEO BÁC NĂM 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017
Số 1998-CV/BTGTW
"v/v sinh hoạt chuyên đề
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW"

                  Kính gửi: - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW
                                 - Đảng đoàn, ban cán sự đảng bộ, ban, ngành
                                 - Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh          

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban bí thư tại Công văn số 3130-CV/VPTW, ngày 13/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020, cụ thể như sau:

VĂN BẢN MỚI CỦA ĐẢNG QUÁN TRIỆT THÁNG 3-2017

1- Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chnhs trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế;
2. Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn;
3. Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, LLCT CHO ĐẢNG VIEN MỚI 2017

Tái bản bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên
10/2/2017 23:8'Gửi bài nàyIn bài này
Bộ tài liệu gồm 3 cuốn: