Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

QUY ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 98/2014/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 08 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 18 tháng 10 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

QUY ĐỊNH ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ TƯ NHÂN (SỐ 15-QĐTW, NGÀY 28/8/2006)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
----------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------------------------------
Số: 15/QĐ-TW
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

QUY ĐỊNH
VỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ TƯ NHÂN 
(TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; 
Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân như sau:
Điều 1: Những quy định chung
1- Quy định này áp dụng đối với mọi đảng viên làm kinh tế tư nhân, đảng viên có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

HƯỚNG DẪN SỐ 12-HD/BTCTW, NGÀY 17/5/2012

PHỤ LỤC I.
CÁC MẪU TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN
(Kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012)
Các mẫu
I. CÁC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
1. Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng (nền hoa văn)
1.1- Mẫu (CN-NTVĐ) dùng cho TTBDCT cấp huyện

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 14- HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2011

HƯỚNG DẪN
Thực hiện chương trình  bồi dưỡng lý luận chính trị
dành cho đảng viên mới

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Chương trình nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên.
Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Đối tượng học tập chương trình là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị khoá VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, đã chỉ rõ: “Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 15- HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2011

HƯỚNG DẪN
Thực hiện chương trình  bồi dưỡng lý luận chính trị
dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Chương trình nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam qua học tập, nghiên cứu, hiểu được: tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.
Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Đối tượng học tập, nghiên cứu của chương trình là những người có nguyện vọng muốn tìm hiểu về Đảng, tự giác gia nhập Đảng, được các cơ quan, đoàn thể công nhận là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm và giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.
Đối tượng dự học, phải có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên. Đối với người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn có thể vận dụng cho phù hợp với thực tế (cấp ủy địa phương hướng dẫn cụ thể…).

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

THẨM QUYỀN THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG
Theo “Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 1/11/2011
của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định
về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII
và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI”

NGHỊ QUYẾT 22-NQ/TW KHÓA X

(Website Chính phủ) - Ngày 2/2/2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký Nghị quyết số 22-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

I - Tình hình tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên
Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt chủ trương và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đã có một số chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước.

HƯỚNG DẪN SỐ 10-HD/UBKTTW, NGÀY 4-9-2014

Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 4-9-2014 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp.
Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 4/9/2014
của uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát
phục vụ Đại hội Đảng các cấp


- Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI;
- Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 224-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương;
- Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XII của Đảng;
Để góp phần phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp, như sau:

HƯỚNG DẪN SỐ 26-HD/BTCTW, NGÀY 18-8-2014


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
*
SỐ 26-HD/BTCTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014


HƯỚNG DẪN
công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 36-CT/TW), sau khi trao đổi ý kiến với các cơ quan có liên quan ở Trung ương và trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

QUYẾT ĐỊNH 244-QĐ/TW, NGÀY 09-6-2014

Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương ban hành "Quy chế bầu cử trong đảng";
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------------------------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 244-QĐ/TW
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI,

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
QUYẾT ĐỊNH

1- Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng kèm theo Quyết định này.
2- Các cấp uỷ và tổ chức đảng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quy chế. Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Quy chế.
3- Quy chế này thay thế Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị khoá X và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng


QUY CHẾ
BẦU CỬ TRONG ĐẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI)

CHỈ THỊ 36-CT/TW NGÀY 30-5-2014

CHỈ THỊ
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
(Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị)


            Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I-2016, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2015, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bầu Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG

   1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương
- Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị  về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
- Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương ban hành "Quy chế bầu cử trong đảng";
- Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 4-9-2014 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp.

          2. Thời gian đại hội các cấp
           - Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4-2015, hoàn thành trong tháng 6-2015.
            - Đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở, huyện, quận và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 8-2015.
            - Đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an không quá 4 ngày, đại hội đại biểu đảng bộ khối ở Trung ương không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 9-2015, hoàn thành trong tháng 10-2015.
            - Thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp quận, huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày.

            - Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cơ sở tiến hành trong quý I-2015; đối với cấp trên cơ sở tiến hành trong quý II-2015; đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành trong quý III-2015.