Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 (KHÓA XI)

          
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 63 - HD/BTGTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20  tháng 11  năm 2012

HƯỚNG DẪN
tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

NGHỊ QUYẾT TW5 (KHÓA VIII)BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số  03 - NQ/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1998NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM  
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA VIII
Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

KHAI LÝ LỊCH XIN VÀO ĐẢNG(ĐCSVN) - Khi khai lý lịch, người xin vào Đảng có phải khai cha, mẹ kế; anh chị em của cha, mẹ kế; anh, chị, em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha không?

Quan hệ chính trị của những người nêu trên có ảnh hưởng như thế nào đối với tiêu chuẩn, điều kiện của người xin vào Đảng? Trường hợp người xin vào Đảng không khai vào lý lịch cha, mẹ kế; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; cùng mẹ khác cha có được không?