Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM THEO TW4 (KHÓA XI)


(TRÍCH)
2. Về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân.