Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, LLCT CHO ĐẢNG VIEN MỚI 2017

Tái bản bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên
10/2/2017 23:8'Gửi bài nàyIn bài này
Bộ tài liệu gồm 3 cuốn:

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

CHỈ THỊ 11-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ V/VIÊC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 11-CT/TW
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Chỉ thị của Ban Bí thư
về việc tổ chức tết năm 2017

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tình hình thế giới có những diễn biến nhanh và phức tạp. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu ở mức thấp; biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm môi trường biển, nhất là lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra ở một số tỉnh miền Trung gây thiệt hại rất nặng nề ảnh hưởng lớn đến đời sống một bộ phận nhân dân. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm, tai nạn và trật tự, an toàn xã hội còn xảy ra nhiều. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, nền kinh tế nước ta đã tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, cải cách hành chính có mặt tiến bộ, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội ổn định, công tác đối ngoại được mở rộng, tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017

NỘI DUNG CƠ BẢN
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Ban Tuyên giáo Trung ương)
-------
          Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

KẾ HOẠCH 03-KH/TW- 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 03-KH/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1- Mục đích
- Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2016

AN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 27-HD/BTCTW
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

HƯỚNG DẪN
KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

QUY ĐỊNH 11/2015/QĐ-UBND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ KHEN THƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
 
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 11/2015/QĐ-UBND
Đắk Lắk , ngày 03 tháng 3 năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/10/2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 2013;
Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 64/TTr-SNV ngày 14/02/2015,

CHUYÊN ĐỀ 2016: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
------
(TG) - Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

THÔNG BÁO 13-TB/TW/2016 VỀ XÁC ĐỊNH TUỔI ĐẢNG VIÊN

Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên
Những năm gần đây, việc sửa lại tuổi của một số cán bộ, đảng viên, nhất là vào thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc trước khi xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu... đã gây ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị ở các cấp trong công tác cán bộ; đồng thời tạo ra dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

CHỈ THỊ 49-CT/TW/2015 VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 49-CT/TW
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015


Trong những năm đổi mới vừa qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể nhân dân các cấp nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng vê công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đã tạo được chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH NHIỆM KỲ 2017-2022

HƯỚNG DẪN
Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022
-------------------
- Thực hiện Chỉ thị 02-CT/TW ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và Thông tri số 08 -/TTr/TU ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Thành uỷ về tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Căn cứ vào Điều lệ Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết số 07/NQ-CCB ngày 16/12/1915  của Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp  nhiệm kỳ 2017-2012.