Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

CHUYÊN ĐỀ 2017 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Chuyên đề năm 2017:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Phần thứ nhất
QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH
VỀ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG,
“TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các khái niệm “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó.

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

QUY CHẾ ĐÀO TẠO CAO CẤP LL CHÍNH TRỊ 2015

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HỒ CHÍ MINH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3842/QĐ-HVCTQG ngày 17 tháng 9 năm 2015
của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về hoạt động đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bao gồm: tuyển sinh; tổ chức đào tạo; đề án tốt nghiệp; công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp; học viên, tổ chức quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học viên; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khen thưởng và xử lý vi phạm.

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

NỘI DUNG PHỔ BIẾN TẠI HỘI NGHI BCH LẦN THỨ X-04/4/2017

Phổ biến, quán triệt:
- Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”;
- Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;
- Chỉ thị số 13- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”;
- Chương trình số  11- CT/TU, ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiện quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị -xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC HAY LÀ "TIỀN BÔI TRƠN" CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016


Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

HỌC TẬP LÀM THEO BÁC NĂM 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017
Số 1998-CV/BTGTW
"v/v sinh hoạt chuyên đề
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW"

                  Kính gửi: - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW
                                 - Đảng đoàn, ban cán sự đảng bộ, ban, ngành
                                 - Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh          

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban bí thư tại Công văn số 3130-CV/VPTW, ngày 13/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp từ nay đến năm 2020, cụ thể như sau:

VĂN BẢN MỚI CỦA ĐẢNG QUÁN TRIỆT THÁNG 3-2017

1- Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chnhs trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế;
2. Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn;
3. Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, LLCT CHO ĐẢNG VIEN MỚI 2017

Tái bản bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên
10/2/2017 23:8'Gửi bài nàyIn bài này
Bộ tài liệu gồm 3 cuốn:

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

CHỈ THỊ 11-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ V/VIÊC TỔ CHỨC TẾT NĂM 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 11-CT/TW
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Chỉ thị của Ban Bí thư
về việc tổ chức tết năm 2017

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tình hình thế giới có những diễn biến nhanh và phức tạp. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu ở mức thấp; biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm môi trường biển, nhất là lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra ở một số tỉnh miền Trung gây thiệt hại rất nặng nề ảnh hưởng lớn đến đời sống một bộ phận nhân dân. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm, tai nạn và trật tự, an toàn xã hội còn xảy ra nhiều. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, nền kinh tế nước ta đã tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, cải cách hành chính có mặt tiến bộ, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội ổn định, công tác đối ngoại được mở rộng, tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017

NỘI DUNG CƠ BẢN
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Ban Tuyên giáo Trung ương)
-------
          Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

KẾ HOẠCH 03-KH/TW- 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 03-KH/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1- Mục đích
- Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.