Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN, SỐ 09-HD/BTCTW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 09-HD/BTCTW
Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017


Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên như sau:
1.1- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên
a) Tỉnh ủy và tương đương
- Căn cứ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp người vào Đảng của Trung ương để đề ra kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đảng bộ và những biện pháp chỉ đạo thực hiện.
- Chỉ đạo ban tổ chức cùng với các ban tham mưu của cấp ủy xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên của đảng bộ.
- Thường xuyên kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; hằng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

QUY ĐỊNH 66-QĐ/TW VỀ THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN, THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 66-QĐ/TW
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;
- Theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng,
Ban Bí thư quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng như sau:

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

MẪU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ 2017

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG .................                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ………
   *                      Buôn Ma Thuột, ngày………..tháng……năm 2017

CHI UỶ CHI BỘ
Tổ dân phố………………………………………………………
               

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------
ÔN TẬP
HỆ THỐNG HOÁ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CÁC NGHỊ QUYẾT TW5 KHÓA XII

Một số điểm mới của Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
(TG)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3022-CV/BTGTW về việc tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. TG trân trọng giới thiệu một số điểm mới của Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấu trúc Nghị quyết gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện
Để phục vụ công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu “Một số điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

BẢN CAM KẾT CỦA ĐẢNG VIÊN 2017

Hướng dẫn xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng
7:20' 23/6/2017  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   BAN TỔ CHỨC                                              Hà Nội, ngày 20 tháng 6  năm 2017
                             *
               Số:  2952-CV/BTCTW
V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng

                      Kính gửi:  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,                                   
                                   - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương
Theo quy định, hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

TÀI LIỆU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT TW5 KHÓA XII

TÀI LIỆU
GIỚI THIỆU, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
---
         
A- Phần I: Khái quát về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
          Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến ngày 10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm ba nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng sau:
- Thứ nhất, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thứ hai, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thứ ba, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Ngoài 03 Nghị quyết nêu trên, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

NGHỊ QUYẾT TINH GIẢN BIÊN CHẾ, KHÓA XII

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

(TG)-Ngày 17/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Nghị quyết.
I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1- Những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ; đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; từng bước xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý. Đã triển khai xây dựng vị trí việc làm; đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, luân chuyển... Công tác quản lý nhà nước về nguồn nhân lực được quan tâm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 07-CT/TW/05-9-2016 BAN BÍ THƯ

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện
Chỉ thị số 07 về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở
trong tình hình mới”
----------------
(TG)-Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn
Ngày 05/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 07), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị như sau:

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

CHUYÊN ĐỀ 2017 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Chuyên đề năm 2017:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Phần thứ nhất
QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH
VỀ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG,
“TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các khái niệm “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó.