Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CSVN


CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG
---------
Kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930 – 3/2/2019), Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử, những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Biên tập website xin điểm lại các kỳ Đại hội Đảng.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

CÂU HỎI, ĐÁP ÁN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - THEO CHƯƠNG


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Khái niệm tư tưởng

1. Tư tưởng là:
a. Là sự phản ánh hiện thực trong ý thức,
b. Là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới chung quanh.
c. Cả a & b?
2. Trong thuật ngữ tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học.
b. Tư tưởng ở đây không phải dùng với ý nghĩa tinh thần – tư tưởng, ý thức, tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng;
c. Tư tưởng ở đây với ý nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(tháng 4-2018)
------------
1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh


2. Mã học phần: 2112005, 2512005


3. Số tín chỉ:   2     Lý thuyết: 2       Thực hành: 0     Tự học: 4


4. Trình độ: Đại học


5. Phân bố thời gian: Lý thuyết: 2   Thực hành: 0    Tự học: 4

6. Điều kiện tiên quyết:
Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (2112007).


7. Mục tiêu của học phần:
Môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên:
– Hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, mà nội dung cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

GIÁO TRÌNH MÔN TT HỒ CHÍ MINH


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Khái niệm tư tưởng

Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới chung quanh. Trong thuật ngữ tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm tư tưởng có ý nghiã ở tầm khái quát triết học. Tư tưởng ở đây không phải dùng với ý nghĩa tinh thần – tư tưởng, ý thức, tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học ( thế giới quan và phương pháp luận ) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN VÀ SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY


Giá trị tư tưởng, lý luận và sức sống
của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay
---------------
Thứ Sáu, 04/05/2018
Cách đây 200 năm, ngày 5-5-1818, C.Mác - một nhân cách vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã chào đời tại Tơ-ri-vơ thuộc nước Phổ.
C.Mác nổi bật về trí thông minh và lòng vị tha, yêu thương con người; đức tính giản dị và tấm lòng nhiệt huyết; ý chí vươn lên và năng lực lao động phi thường; lòng can đảm và sự khoan dung, độ lượng. Cuộc đời và những di sản tư tưởng của Mác đã đi vào lịch sử nhân loại với vị trí kiệt xuất trong hàng ngũ những vĩ nhân. Đúng như Ph.Ăng-ghen khẳng định: “Tên tuổi Người, sự nghiệp của Người sống mãi nghìn thu!”.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN


MÔN: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
-----------------
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG 1
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX:
Các nước tư bản: bên trong tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa.
Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt.
Phong trào đấu tranh xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.
Tất cả các câu trên đều đúng.
2. Mâu thuẫn vừa cơ bản vừa chủ yếu trong xã hội Việt Nam dưới thời Thực dân Pháp thống trị là:
Nhân dân, chủ yếu là nông dân với địa chủ
Công nhân với tư bản
Toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp
Công nhân, nông dân với địa chủ và thực dân Pháp
3. Chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại diện của xu hướng bạo động này là:
Phan Bội Châu
Phan Chu Trinh
Bùi Quang Chiêu
Nguyễn Ái Quốc

BÀI HỌC VỀ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM

Chính sách đối ngoại giai đoạn 1976 – 1986 và những bài học kinh nghiệm

(LLCT) - Chính sách đối ngoại của Đảng giai đoạn 1976-1986 đã để lại những kinh nghiệm quý báu, đó là: cần phải đánh giá đúng sự vận động, biến đổi của bối cảnh quốc tế, khu vực; bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách đối ngoại, thường xuyên phòng, tránh nguy cơ mất độc lập, tự chủ về tư duy và đường lối đối ngoại; coi trọng công tác dự báo, tổng kết thực tiễn; chủ động khắc phục đường lối đối ngoại “nhất biên đảo”; tích cực thiết lập các mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng... Những kinh nghiệm này đã góp phần định hướng đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; cần được vận dụng, phát huy có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Mười năm trước đổi mới (1976 - 1986) là thời gian Việt Nam tiến hành công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh. Bên cạnh những thuận lợi sau khi giành được độc lập, thống nhất Tổ quốc, Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn mà một phần do chính sách đối ngoại tạo ra. Thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đoàn kết hữu nghị, hợp tác với các nước XHCN anh em, thúc đẩy quan hệ đặc biệt với các nước Đông Dương, mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước trong khu vực và thế giới vì hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội. Quá trình đó đã để lại một số kinh nghiệm quý báu, mang giá trị thời đại và thực tiễn:
Thứ nhất, cần phảiđánh giá đúng sự biến đổi của bối cảnh quốc tế, khu vực; bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách đối ngoại

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐẮK LẮK


Câu 1: Tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm nào? Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có bao nhiêu huyện, thị, thành phố và tên gọi các huyện, thị, thành phố?
Đắk Lắk là một tỉnh nằm trung tâm Tây Nguyên, phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông, phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp tỉnh Mondolkiri (Campuchia).
- Vùng đất Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng có từ lâu đời, nhất là từ sau cuộc chiến tranh mở đất về phía nam của Lê Thánh Tông (năm 1471) đã nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước quân chủ Việt Nam, và cũng từ cuối thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX, về danh nghĩa là của Vua hai nước Thủy Xá và Hỏa Xá nhưng thực tế phần nào chịu ảnh hưởng của những chính sách cai trị của Vua chúa Việt Nam, nhất là từ thời Viên trấn thủ Quảng Nam, Bùi Tá Hán (cuối thế kỷ XVI) trở đi đến thời dưới triều Nguyễn thể kỷ XIX (1802 - 1884).