Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA TỪ ĐẠI HỘI VI ĐẾN ĐẠI HỘI XII


Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng ta đề ra đường lối đổi mới toàn diện, coi đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Trên lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta thể hiện quan điểm mới, như cho rằng: cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra mạnh mẽ, thúc đẩy sự hình thành thị trường thế giới,… sự lựa chọn duy nhất đúng đắn là “thi đua về kinh tế”; xu thế mở rộng phân công hợp tác giữa các nước, kể cả các nước có chế độ kinh tế - xã hội khác nhau, là điều kiện quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
          Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, tháng 5/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới, khẳng định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của Việt Nam là giữ vững hòa bình và phát triển kinh tế; đồng thời nêu rõ quyết tâm, chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác trong cùng tồn tại hòa bình. Nghị quyết 13 đánh dấu sự chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của nước ta trong tình hình mới – là cơ sở hình thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.

CÂU HỎI ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (THAM KHẢO) 2019


HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỀ THI TRÁC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Bản Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh dự thảo đã nêu ra 3 nội dung của nền văn hóa mới là gì? b. Dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa (Dân tộc, khoa học và đại chúng).
2. Bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc gửi đã? b. Không được giải quyết.
3. Bản yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc đòi: d. Những quyền tối thiểu và cần thiết.
4. Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu môn học:Đường lối cách mạng của Đảng là: d. Dựa trên thế giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, các quan điểm có ý n phương pháp luận của chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.
5. Công nghiệp hóa trước thời kì đổi mới có đặc điểm gì ? b.Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển c nghiệp nặng
6. Công nghệp hóa chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên và nguồn viện trợ của các n xã hội chủ nghĩa là đặc điểm của công nghiệp hóa đất nước ta giai đoạn nào ? c.Giai đoạn 1960 - 1985

HỌC ĐỐI THOẠI TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN

https://www.youtube.com/watch?v=YOc1K38BNlk

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

DI SẢN PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN LOẠI TẠI VIỆT NAM


KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN?


Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế tuân theo các quy luật của nền kinh tế thị trường vừa chịu sự chi phối của các yếu tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa".
 ----------
Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam không phải là cái khác biệt mà đó vẫn là “nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật khách quan của kinh tế thị trường” như quy luật tự do cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị; thực hiện tự do hoá thương mại,...
Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường đó không phải là kinh tế thị trường tự do mà có sự điều tiết, quản lý của nhà nước XHCN Việt Nam, bảo đảm định hướng XHCN nền kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước trên nguyên tắc tuân thủ và tôn trọng các nguyên tắc của thị trường.
Nhà nước quản lý, điều hành nền kinh tế bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật, và bằng cả sức mạnh vật chất của lực lượng kinh tế nhà nước; thực hiện sự điều tiết ở tầm vĩ mô, “định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch” bảo đảm cho thị trường phát triển lành mạnh, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường, tương thích với thông lệ của các nước; “sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển”(6).
Thông qua những chính sách kinh tế, những biện pháp tài chính cần thiết, nhà nước phát huy cao độ những mặt tích cực, những ưu thế của nền kinh tế thị trường, hạn chế và khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, tạo điều kiện cho thị trường phát triển mạnh mẽ hơn và lành mạnh hơn, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

GIÁO TRÌNH NÔN "ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CS VIỆT NAM" - 2016


GIÁO TRÌNH
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
----------------

Chương mở đầu:

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm "đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việc Nam"
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3 - 2 - 1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ thức cơ bản.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

TÍN DỤNG ĐEN - CHỈ THỊ 12/CT-TTg, 25/4/2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 12/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019
  CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, Internet, núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc, đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chp, huđộng vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất rất cao (từ 100% đến 300%, thậm chí lên đến 700%/năm đối vớkhoản tiền ở thời điểm vay) nhằm thu lợi bất chính. Thực tế cho thấy, “tín dụng đen” là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định, được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Chủ nợ thường thuê các băng nhóm tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng vũ khí, hung khí nguy him có thể thực hiện các tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tổn hại về tinh thần và chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người đi vay, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

MẪU KIỂM ĐIẾM ĐẢNG VIÊN 2018

ĐẢNG BỘ …………
Chi bộ: …………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…… tháng…… năm2018


Mẫu số 02-HDKĐĐG 2018
 
 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2018

Họ và tên: ……….…  Ngày sinh: …
Chức vụ Đảng: ……………………..
Chức vụ chính quyền: …………….
Chức vụ đoàn thể: …..…………….
Đơn vị công tác: …………………..
Chi bộ………………………………
I- Ưu điểm, kết quả đạt được
1- Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - TRẮC NGHIỆM


CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
--------------
Câu 1: Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước được độc lập.
b. Dân được tự do.
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
d. Cả a, b, c. 
Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường CM Việt Nam được hình thành cơ bảo vào thời gian nào?
a. 1920; b. 1930; c. 1945; d. 1925
Năm 1930
Câu 3: Trong khoảng thời gian 1924-1927, Bác Hồ hoạt động cách mạng ở đâu?
a. Pháp; b. Thái Lan; c. Liên Xô; d. Trung Quốc
Trung Quốc.
Câu 4. Ý nghĩa của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên?
a. Bồi dưỡng đạo đức CM, nâng cao bản lĩnh chính trị
b. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường
c. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
d. Nâng cao lòng tự hào, kính yêu Bác
a và c
Câu 5. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh mong muốn điều cuối cùng của mình là gì?
a. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
b. Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh
c. Làm cho mọi người dân hạnh phúc
d. Tất cả các nội dung trên
Câu a.
Câu 6. Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm bào không phải của Hồ Chí Minh?
a. Đường Cách mệnh (1927)
b. Con rồng tre (1927)
c. Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
d. Đông Dương chính trị luận (1925)
Câu d.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

HỒ SƠ THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 2018


DANH MỤC HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG
-----------------
I. Hồ sơ kết nạp Đảng
1.     Lý lịch của người xin vào Đảng
2.     Đơn xin vào Đảng (viết tay, không được đánh máy)
3.     Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng (2 đảng viên chính thức giới thiệu đối với người không còn tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên)
4.     Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với người đang sinh hoạt đoàn thanh niên)
5.     Nhận xét của đoàn thể:
+ Tổ Công đoàn nơi người xin vào Đảng trực tiếp sinh hoạt và Ban chấp hành Công đoàn (nếu người xin vào đảng đã hết tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên);
+ Chi đoàn nơi người xin vào Đảng trực tiếp sinh hoạt (nếu người xin vào Đảng còn tuổi sinh hoạt đoàn thanh niên)
6.     Nhận xét của nơi cư trú
7.     Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú
8.     Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng
9.     Xác nhận thẩm tra lý lịch đối tượng kết nạp Đảng
10.  Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết
                     -----------------------------------