Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘNỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
I. NỘI DUNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHI BỘ
1. Nội dung sinh hoạt hàng tháng

Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Trình tự và nội dung như sau:

a) Công tác chuẩn bị của chi ủy

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy;

- Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề);

- Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng).


BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘĐẢNG BỘ:……………….                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:…………………..

BIÊN BẢN
HỌP CHI BỘ THÁNG……..NĂM………..
----
- Khai mạc vào lúc     giờ,    phút, ngày    tháng   năm;
- Địa điểm: Tại…………(thôn, xã, huyện, tỉnh).
- Tổng số đảng viên của chi bộ    đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên sinh hoạt tạm……….đồng chí.
+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.
+ Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác:………đảng viên.
- Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí.
Trong đó, đảng viên chính thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên sinh hoạt tạm thời:…… đ/c.
- Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.
+ Có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt).
+ Không có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí vắng mặt không có lý do).
* Đại biểu cấp ủy cấp trên tham dự (nếu có)
* Chủ tọa: Đồng chí……………………………..
* Thư ký: Đồng chí………………………………

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CẤP HUYỆNCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC BAN ĐẢNG VÀ VĂN VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, THỊ ỦY, ĐẢNG ỦY THUỘC TỈNH
(Gọi chung là cấp huyện)

          I. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
Văn phòng Huyện ủy là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện, đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy.

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN TW 6 KHÓA XINỘI DUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

NGHỊ QUYẾT VÀ CÁC KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TW 6 (KHÓA XI)          1. Nội dung học tập, quán triệt

          - Chuyên đề 1: Kết luận số 49-KL/TW, ngày 16/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013”.


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN TW 6 KHÓA XINghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI “về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN TW 6 KHÓA XI Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI vềTiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.
I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XIĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012  về Đề án
“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
 công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
 định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
---------

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XIĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
Kết luận 49-KL/TW ngày 16-10-2012 về tình hình kinh tế -
xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013