Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

MẪU KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2012ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày 15 tháng11 năm 2011

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012