Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

QUY CHẾ ĐÀO TẠO CAO CẤP LL CHÍNH TRỊ 2015

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HỒ CHÍ MINH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3842/QĐ-HVCTQG ngày 17 tháng 9 năm 2015
của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về hoạt động đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bao gồm: tuyển sinh; tổ chức đào tạo; đề án tốt nghiệp; công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp; học viên, tổ chức quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học viên; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khen thưởng và xử lý vi phạm.

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

NỘI DUNG PHỔ BIẾN TẠI HỘI NGHI BCH LẦN THỨ X-04/4/2017

Phổ biến, quán triệt:
- Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”;
- Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;
- Chỉ thị số 13- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”;
- Chương trình số  11- CT/TU, ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiện quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị -xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC HAY LÀ "TIỀN BÔI TRƠN" CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016