Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

QUY ĐỊNH 66-QĐ/TW VỀ THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN, THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 66-QĐ/TW
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;
- Theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng,
Ban Bí thư quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng như sau:

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

MẪU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ 2017

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG .................                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ………
   *                      Buôn Ma Thuột, ngày………..tháng……năm 2017

CHI UỶ CHI BỘ
Tổ dân phố………………………………………………………
               

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------
ÔN TẬP
HỆ THỐNG HOÁ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC