Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

 Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư
về nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ


Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô, đảng viên.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đảng và chi bộ yếu kém; một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp, suy thoái về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; nhiều cấp ủy chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn thiếu nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình yếu, ý thức tổ chức kỷ luật yếu kém; tinh thần đoàn kết và tình thương yêu đồng chí bị giảm sút; chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp uỷ nắm và hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên; chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Tình hình đó làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ chi bộ.
Để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Ban Bí thư ra Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Làm cho các cấp uỷ tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sơ đảng và của chi bộ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
2. Viêc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho  mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp uỷ cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
3. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; cấp ủy nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
II - NỘI DUNG, BIỆN PHÁP
1. Các ấp uỷ và đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng phải nghiên cứu, quán triêt sâu sắc, thưc hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ.
2. Cấp uỷ, chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc để tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, để mọi đảng viên hiểu và xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mình trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Sinh họat chi bộ phải kịp thời phổ biến quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, các chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của chi bộ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng cuả đảng viên và quần chúng.
3. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Đảng. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo.
4. Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi uỷ mà trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung trong đó chú trọng một số vấn đề sau:
- Đánh giá tình hình tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được cấp trên và chi bộ phân công.
- Tổng hợp ý kiến của đảng viên, quần chúng đóng góp cho sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị và thông báo để chi bộ biết nhằm phát huy ưu điểm, có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm, giải quyết kịp thời những vụ việc tiêu cực.
- Việc xác định nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cụ thể, bức xúc trước mắt, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên để thực hiện có hiệu qủa các nhiệm vụ đề ra.
5. Thông qua sinh hoạt cho bộ hằng tháng, cấp uỷ phải nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kể cả đảng viên do cấp uỷ cấp trên quản lý; kịp thời bồi dưỡng, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và tiêu chuẩn đảng viên.
6. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
7. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy đủ số lượng cần thiết, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và phương pháp công tác đảng. Bầu và bố trí đồng chí bí thư chi bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ và uy tín cao, nhiệt tình với công tác đảng để thực sự là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ.
III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp ủy đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng hiện nay; xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
2. Căn cứ Chỉ thị này, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng; cấp uỷ cấp trên thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và định kỳ kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng nhưng điển hình tiên tiến.
3. Chỉ thị này được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện cuộc vận động ''Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hằng năm, vào dip kỷ niệm ngày thành lập Đảng, các cấp uỷ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc tổng kết thực hiện Chỉ thị này đươc tiến hành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2010).
4. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng liên quan ở Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt của từng loại hình cơ sơ đảng, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.
Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ để thực hiện./.

T/M BỘ CHÍ TRỊ
(đã ký)
TRƯƠNG TẤN SANG

*
*    *
Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương 
về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Nâng cho chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng như sau:
I. NHỮNG NỘI DUNG CHUNG
Chi uỷ, chi bộ (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các yêu cầu và nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng (tuỳ tình hình, đặc điểm của từng chi bộ mà quy định thời gian sinh hoạt cho phù hợp). Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.
2- Trong sinh hoạt chi bộ cần thường xuyên đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình: nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ.
3- Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên (kể cả đảng viên đo cấp ủy cấp trên quản lý) nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt bốn nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; cấp uỷ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
4- Sinh hoạt chi bộ hằng tháng cần tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đảng viên, quần chúng. Trình tự và nội dung sinh hoạt cụ thể như sau:
4 1. Công tác chuẩn bị:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt.
- Chi ủy họp thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị nội dung, tính thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay đi sâu vào một chuyên đề).
- Chi ủy thông báo trước (ít nhất một ngày) cho đảng viên biết nội dung, thời gian và địa điểm sinh hoạt (nếu chưa có quy định ngày họp định kỳ hằng tháng).
4.2. Mở đầu buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ (hoặc đồng chí được phân công chủ trì) thay mặt chi ủy tiến hành các việc sau:
- Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ: tổng số đảng viên (chính thức dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp, số đảng viên vắng mặt và lý do. Thông qua chương trình, nội dung, thời gian tiến hành sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm chi bộ cần tập trung thảo luận. Đề nghị chi bộ cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, tổng thể, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ).
4.3. Nội dung sinh hoạt:
Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí được phân công chủ trì) thay mặt chi ủy điều hành buổi sinh hoạt để thực hiện các nội dung đã được chi bộ thông qua. Cụ thể là:
- Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nhất là những vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan, đơn vị (nội dung thông tin cần chọn lọc cho thiết thực, bảo đảm chính xác và phù hợp với đối tượng). Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng để chi bộ có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp trên.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công. Thông báo ý kiến của đảng viên và quần chúng đề sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên ở địa phương, cơ quan đơn vị để chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình, có biện pháp phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát sinh; kịp thời động viên, biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giáo dục, giúp đỡ những đảng viên sai phạm (nếu có).
Đề ra nhiệm vụ tháng tới: Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chi bộ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của chi ủy và đảng viên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung nêu tại mục 4. 3.
Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên thể hiện chính kiến của mình. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian trao đổi kỹ, tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết.
Thông qua kết luận (hoặc nghị quyết) chi bộ:
+ Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;
+ Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (hoặc nghị quyết) của chi bộ (thư ký phải ghi rõ số đảng viên đồng ý, số không đồng ý và những ý kiến khác);
+ Chi bộ thông qua toàn văn biên bản cuộc họp chi bộ;
+ Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào sổ ghi biên bản cuộc họp chi bộ. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải theo mẫu thống nhất của cấp ủy cấp trên và quản lý, lưu trữ theo quy định.
5. Ngoài các kỳ sinh hoạt chi bộ với nội dung toàn diện nêu tại mục 4, ít nhất mỗi quý một lần chi ủy lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan đơn vị để sinh hoạt theo chuyên đề, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá; công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; việc phân công công tác cho đảng viên và quản lý đảng viên đi làm ăn sai biện pháp để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; quy trình và phương pháp để xây dựng một đề án, đề tài có chất lượng; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phương pháp và các hình thức tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, v v..
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI HÌNH CHI BỘ
Ngoài những nội dung thể hiện tại mục I, các chi bộ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm cụ thể của chi bộ mình mà tập trung thảo luận một số vấn đề sau:
1. Đối với chi bộ thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố...
- Sự lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xoá đói, giảm nghèo; hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chính sách đối với người có công; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội và đời sống của nhân dân…;
- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động xây dựng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, khu phố, cụm dân cư văn hóa; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc giải quyết những kiến nghị, tố cáo, tranh chấp xảy ra trên địa bàn.
- Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý và sử dụng đất đai, quản lý hành chính và xây dựng đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội:
- Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư; việc quản lý đối với những đảng viên đi làm ăn xa...
2. Đối với chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)
- Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên;
- Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ (nghiên cứu, tham mưu, giảng dạy, học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các đề án, đề tài khoa học...);
- Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, trong khám, chữa bệnh...);
- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc tự nhiên cứu học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên;
- Công tác tạo nguồn phát triển dảngviên..
3. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước
- Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
- Tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể quần chúng và đời sống, việc làm của người lao động;
- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội của doanh nghiệp;
- Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Việc thực hiện quy định về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
- Việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức, tay nghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.
4. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước liên doanh với nước ngoài
- Vai trò, trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:
- Việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc thực hiện các hợp đồng giao động và thỏa ước lao động...;
- Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong doanh nghiệp (nếu có);
- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức và chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng, nhất là tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển
đảng viên...
5. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp lỗ vốn nước ngoài
- Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp;
- Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động; mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài trong doanh nghiệp (nếu có);
- Việc tuyên truyền, vận động để xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên.
6. Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an)
Chi ủy, chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình chi bộ để xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Chú ý một số nội dung sau:
- Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của các lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện;
- Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên:
- Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an; xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các tỉnh ủy thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn này và tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc cụ thể hoá nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với từng loại hình chi bộ.
Các cấp ủy cấp trên của chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; có biện pháp chỉ đạo để phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm của những nơi làm tốt, kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, các cấp ủy kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương.
Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện./.


TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Hồ Đức Việt

HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG


Hướng dẫn về việc học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
(TCTG)- Hướng dẫn Số 04 - HD/BTGTW, ngày 25 tháng 3 năm 2011
của Ban Tuyên giáo Trung ương


HƯỚNG DẪN
V/v học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01 -CT/TW, ngày 17 tháng 03 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI như sau:
(Trích)
………..
2. Các lớp cán bộ chủ chốt của các tỉnh ủy, thành uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ khối Trung ương tổ chức các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho cán bộ chủ chốt của địa phương hoặc cơ quan bộ, ngành Trung ương.
- Đối tượng:
+ Đối với các tỉnh ủy, thành uỷ, đối tượng của lớp gồm: tỉnh uỷ viên, thành uỷ viên; trưởng, phó ban ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, thành phố; bí thư, uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh, thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố; cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên địa bàn;
+ Đối với các đảng uỷ khối, đối tượng của lớp gồm: lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đảng uỷ viên các đảng uỷ trực thuộc khối.
- Thời gian: mỗi lớp 2 ngày, trong đó:
+ Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh, thành phố, khối: 1,5 ngày;
+ Thảo luận về nội dung và chương trình hành động của địa phương, khối; hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội và triển khai nghị quyết của đảng bộ địa phương, ngành ở cấp huyện và cơ sở; tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của khối, địa phương.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học…thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước ngày 30/6/2011.
3. Các lớp cán bộ chủ chốt ở cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố...)
Các huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là huyện) tổ chức các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.
- Đối tượng: các đồng chí huyện uỷ viên, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...; có thể mở rộng đến thường vụ đảng uỷ xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, một số cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.
- Thời gian: 2 ngày, trong đó:
+ Quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ địa phương, cơ sở: 1,5 ngày;
+ Thảo luận nội dung và chương trình hành động, hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp học tập và triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học…thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước 30/7/2011.
4. Các lớp ở cấp cơ sở
Đảng uỷ, chi ủy xã, phường, thị trấn và đảng bộ, chi bộ cơ sở... tổ chức các lớp học tập các văn kiện Đại hội XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ.
- Đối tượng: toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của các văn kiện Đại hội và chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Thời gian: 2 ngày, trong đó:
+ Giới thiệu những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI: 1,5 ngày;
+ Thảo luận, thông qua chương trình hành động, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XI dùng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và tài liệu có liên quan của cơ sở.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học… thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước 30/8/2011.
……….
8. Phổ biến và tổ chức học tập các văn kiện Đại hội XI trong nhân dân
- Các cấp uỷ đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào tài liệu Hỏi - Đáp về các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc học tập, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống truyền thanh, panô, áp-phích... trên địa bàn.
- Các Hội Văn học - Nghệ thuật chỉ đạo việc học tập, phổ biến thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung các văn kiện Đại hội XI vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.
- Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XI.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với đợt học tập, quán triệt
- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và phổ biến các văn kiện Đại hội XI là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng và trong nhân dân. Cấp uỷ đảng các cấp cần xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo cấp uỷ cấp trên.
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội của địa phương, của khối.
- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn kiện và thông qua chương trình hành động của đảng bộ. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện và chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, khối; trong trường hợp cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của tổ báo cáo viên cấp trên hoặc cử một số đồng chí trong cấp ủy; trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo viên.
- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên để hỗ trợ cấp ủy cấp dưới, báo cáo về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.
2. Việc triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống
- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình hành động và tích cực triển khai thực hiện.
Cụ thể hóa chương trình hành động thành các chương trình công tác, các đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, hàng năm và toàn nhiệm kỳ.
Quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, quan điểm, định hướng nêu trong các văn kiện Đại hội XI để đề ra các giải pháp, biện pháp giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tế tình hình các địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề bức xúc cấp bách.
- Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành tham mưu với cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương để Ban tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc thực hiện hướng dẫn này./.

TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
                                                                     Đinh Thế Huynh

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH DAKLAK - TRỌN BỘCÁC QUYẾT ĐỊNH
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK***********