Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG VÀ LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

               ĐẢNG BỘ                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    ....................................
        Số .................. /CN

GIẤY CHỨNG NHẬN
Học lớp nhận thức về Đảng

Chứng nhận đồng chí:...................................... Sinh ngày ....... /....... /.......
Nơi sinh:......................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................
Đơn vị:........................................................................................................
Là cảm tình Đảng của chi bộ:.....................................................................
Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,
Do:..................................................................................
Tổ chức từ ngày ....... tháng .....năm ............ đến ngày ..... tháng ........ năm .........
Kết quả học tập đạt loại:..........................................................


..........., ngày ...... tháng ..... năm 20......
T/M BAN THƯỜNG VỤ
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)
-----------------------------------------------------------------
ĐẢNG BỘ                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    ....................................
        Số .................. /CN

GIẤY CHỨNG NHẬN
Học lớp đảng viên mới

Chứng nhận đồng chí:...................................... Sinh ngày ....... /....... /.......
Nơi sinh:......................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................
Đơn vị:........................................................................................................
Là cảm tình Đảng của chi bộ:.....................................................................
Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới theo quy định của Trung ương,
Do:..................................................................................
Tổ chức từ ngày ....... tháng .....năm ............ đến ngày ..... tháng ........ năm .........
Kết quả học tập đạt loại:..........................................................

..........., ngày ...... tháng ..... năm 20......
T/M BAN THƯỜNG VỤ
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét