Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 3950-CV/BTCTW, ngày 20/12/2012 về chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ của Mặt trận, và các đoàn thể chính trị - xã hội. Điều kiện quy trình thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW, ngày 29/10/2010. Để bạn tiện theo dõi, tôi đưa vào đây các văn bản liên quan cho tiện theo dõi:

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ



Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012
của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ
----------------------
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau: