Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

BẢN CAM KẾT CỦA ĐẢNG VIÊN 2017

Hướng dẫn xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng
7:20' 23/6/2017  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   BAN TỔ CHỨC                                              Hà Nội, ngày 20 tháng 6  năm 2017
                             *
               Số:  2952-CV/BTCTW
V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng

                      Kính gửi:  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,                                   
                                   - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương
Theo quy định, hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

TÀI LIỆU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT TW5 KHÓA XII

TÀI LIỆU
GIỚI THIỆU, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
---
         
A- Phần I: Khái quát về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
          Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến ngày 10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm ba nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng sau:
- Thứ nhất, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thứ hai, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thứ ba, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Ngoài 03 Nghị quyết nêu trên, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.