Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

TÀI LIỆU HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT TW5 KHÓA XII

TÀI LIỆU
GIỚI THIỆU, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
---
         
A- Phần I: Khái quát về Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
          Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5 đến ngày 10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm ba nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng sau:
- Thứ nhất, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thứ hai, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thứ ba, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Ngoài 03 Nghị quyết nêu trên, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.