Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

THỜI HIỆU THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊNBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------
Số: 181-QĐ/TW
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013


QUY ĐỊNH
XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Căn cứ Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
Căn cứ Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;
Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau: