Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

NGHỊ QUYẾT TINH GIẢN BIÊN CHẾ, KHÓA XII

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

(TG)-Ngày 17/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Nghị quyết.
I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1- Những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ; đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; từng bước xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý. Đã triển khai xây dựng vị trí việc làm; đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, luân chuyển... Công tác quản lý nhà nước về nguồn nhân lực được quan tâm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 07-CT/TW/05-9-2016 BAN BÍ THƯ

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện
Chỉ thị số 07 về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở
trong tình hình mới”
----------------
(TG)-Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn
Ngày 05/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 07), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị như sau: