Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN KIỂM ĐIỂM
đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 2016

Kính gửi: Chi ủy chi bộ …………
                             Đảng ủy xã, phường…………….

          Tên tôi là………………………….
          Sinh ngày…………………………
Chức vụ trong Đảng……………..
Chức vụ chuyên môn……………..
Chức vụ đoàn thể…………………
Đơn vị công tác………………….
Nơi ở hiện nay……………………
Hiện sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ……..Đảng bộ…………


TÔI XIN TỰ KIỂM ĐIỂM NHƯ SAU

          1. Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú
          …………………………………………………………….
          2. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
          …………………………………………………………….

…..ngày …tháng….năm 2016
Ý kiến nhận xét của chi ủy
Chi bộ nơi cư trú
(Ký và ghi rõ họ tên)
…..ngày …tháng….năm 2016
Người tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

……ngày……….. tháng… năm 2016
Xác nhận của Đảng ủy xã, phường nơi cư trú

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét