Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

 ĐẢNG BỘ …………..                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ …………………..

…………, ngày 20 tháng 12 năm 20…
                                                                                                                                                                                                           
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

- Họ và tên : ……………….                          
- Ngày sinh : 20/12/1973.
- Chức vụ trong Đảng : …………………………………
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………..
- Đơn vị công tác : ……………………………..
- Chi bộ  …………………………………Đảng bộ cơ sở.......................


I. Ưu điểm, kết quả công tác
1- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.
2- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đối với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
3- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: 
(Cần nêu rõ tất cả nhiệm vụ được giao...)
Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
4- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.
b) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại khoản a), còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:
- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.
- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:
…………………………
III. Phương hướng và biện pháp khắc phục:
………………………………………..
IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng 
1. Chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý (nếu có)
………………………………
2. Chất lượng đảng viên
            .........................................................

                                                                NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM                                                                        Nguyễn Văn Ta

Nhận xét của, đánh giá của chi bộ:
...................................................................
...................................................................

- Chi bộ phân loại:…………………………
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ :………
Hoàn thành tốt nhiệm vụ :………
Hoàn thành nhiệm vụ :………
Không hoàn thành nhiệm vụ :………

           - Đảng ủy phân loại:
………………………………….
………………………………….
T.M CHI BỘ
                      T.M ĐẢNG ỦY
  
                                                                                          


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét