Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN, SỐ 09-HD/BTCTW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 09-HD/BTCTW
Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017


Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên như sau:
1.1- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên
a) Tỉnh ủy và tương đương
- Căn cứ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp người vào Đảng của Trung ương để đề ra kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đảng bộ và những biện pháp chỉ đạo thực hiện.
- Chỉ đạo ban tổ chức cùng với các ban tham mưu của cấp ủy xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên của đảng bộ.
- Thường xuyên kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; hằng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).