Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

MẪU KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NƠI CÔNG TÁC, NƠI CƯ TRÚ

Mẫu số 01
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2011

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
đánh giá chất lượng đảng viên năm 20011
          Họ và tên: ………………………………………………………..
          Sinh ngày      tháng        năm …………….
          Ngày kết nạp Đảng: ………………………………………………..
          Ngày chính thức: …………………………………………………..
          Chức vụ trong Đảng: ………………………………………………
          Chức vụ công tác.…………………………………………………..   
          Là đảng viên thuộc Chi bộ…………………………………………
          Đảng bộ: …………………………………………………………... trực thuộc Đảng bộ ............
         Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

          TÔI XIN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NHƯ SAU
A - ƯU ĐIỂM:
          1 - Về tư tưởng chính trị:
- Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm;
- Việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;
- Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
          2 - Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Kết quả thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;
- Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình;
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Gỉai quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ;
- Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
          3 - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Tham gia xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị.
- Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ ở cơ quan, đơn vị; giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiểu, gây phiền hà.
          4 - Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức;
- Thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;
- Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
- Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
- Thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.
B - TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM:
.…………………………………………………………………………………    
          C - ĐẢNG VIÊN TỰ NHẬN LOẠI:
……………………………………………………………………………

                                                                         Người tự kiểm điểm
                                                                                      (Ký tên)

                                                                
Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ
          1-Ý kiến nhận xét: (Nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ thông qua) ...............................................................................................................
.................................................................................................................................    
2-Kết quả biểu quyết của chi bộ: 
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ
- Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ
                                                                                        
                                                                                        T/M CHI BỘ
                                                                                              BÍ THƯ
ĐẢNG ỦY CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QỦA
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
          Tập thể Đảng ủy xem xét, quyết định: (Đánh giá chất lượng đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu có) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………T/M ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
 (Ký tên, đóng dấu)
------------------------------------------------------

                                                                               Mẫu số 02

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......................., ngày …tháng…..năm 201…


BẢN KIỂM ĐIỂM

đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…
---------------
                                     
          Kính gửi:         - Chi uỷ chi bộ…………………………………………...………
- Đảng uỷ xã, phường…………………………………….……..
          Tôi tên: ……………………………………………………..…………………
          Chức vụ đảng:…………………………………………………………………
          Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………..…………………………
          Hiện sinh hoạt nơi cư trú tại chi bộ, đảng bộ………………….……………....

ĐẢNG VIÊN VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ
CẦN NÊU RÕ NHỮNG NỘI DUNG SAU:

1- Bản thân và gia đình chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
2- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở thôn, buôn, tổ dân phố; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí …, trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến, xây dựng địa phương nơi cư trú.
         

        Ý kiến nhận xét, cấp ủy nơi cư trú                            Người tự kiểm điểm
           ( ký tên, đóng dấu cấp ủy)                                            ( ký, ghi rõ họ tên)
……………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………14 nhận xét:

 1. Cám ơn bạn Trần Phúc Minh. Chúc bạn có nhiều niềm vui.

  Trả lờiXóa
 2. rất cảm ơn rất có ích

  Trả lờiXóa
 3. Tks. Đây là của các nhân, bạn có cái mẫu Kiểm điểm của chi bộ nữa thì tốt quá

  Trả lờiXóa
 4. cam ơn đa giúp cho nhiều chi bộ trong công tác đảng tại cơ sở

  Trả lờiXóa
 5. @
  cảm ơn chú rât nhiều

  Trả lờiXóa
 6. Cảm ơn anh về mẫu bản kiểm điểm, rất hữu ích

  Trả lờiXóa
 7. khuyết điểm thì sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mầy tự làm chứ hỏi gì nữa, dốt thế Cu em

   Xóa
  2. Thì nói là mình thích ăn hối lộ đi.

   Xóa
 8. Mẫu về công tác Đảng còn quá ít, các chi bộ không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng rất cần. Rất mong anh cho thêm. Cám ơn nhiều. Mỗi năm có nhiều thay đổi nên DN rất khó làm. Nếu được thì dowload về. Rất tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn. Nhưng Mẫu phải bản Word thì tốt hơn vì không mất công đánh lại.

  Trả lờiXóa