Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

NỘI DUNG CẦN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 (KHÓA XI)1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

HƯỚNG DẪN SỐ 01-HD/TW THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNGBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 01 - HD/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012


HƯỚNG DẪN
 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

HƯỚNG DẪN SỐ 11-HD/BTCTW, NGÀY 14/3/2012Hướng dẫn số 11/HD-BTCTW, ngày 14/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"