Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

THÔNG BÁO 13-TB/TW/2016 VỀ XÁC ĐỊNH TUỔI ĐẢNG VIÊN

Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên
Những năm gần đây, việc sửa lại tuổi của một số cán bộ, đảng viên, nhất là vào thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc trước khi xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu... đã gây ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị ở các cấp trong công tác cán bộ; đồng thời tạo ra dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Để bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, thực hiện lời thề khi vào Đảng và kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tại phiên họp ngày 16-8-2016, sau khi xem xét đề nghị của các cơ quan liên quan về quan điểm, chủ trương và phương án xem xét, xác định tuổi của cán bộ, đảng viên, Ban Bí thư đã thảo luận, phân tích, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt và kết luận: 
1- Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên. 
2- Giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định tuổi của đảng viên; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận này. 
3- Các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận này. 
4- Thông báo kết luận này được phổ biến đến chi bộ để tổ chức thực hiện.


                                         T/M BAN BÍ THƯ
                                        Phạm Minh Chính
------------------------------------------------------VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 7066/VPCP-TCCV
V/v xác định tuổi của đảng viên
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 13-TB/TW ngày 17 tháng 8 năm 2016 về việc xác định tuổi của đảng viên, Thủ tưng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tui của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:
Như trên;Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để báo cáo);VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, VPBCS(3);Lưu: VT, TCCV. TLK.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

--------------------------

Thay tên, đổi họ đảng viên


(BGĐT)-Hỏi: Đảng viên cần thay tên, đổi họ, ngày, tháng, năm sinh khác với lý lịch đảng viên thì cần phải có điều kiện gì và theo văn bản nào? Đảng viên bị mất giấy khai sinh (bản gốc), nhưng còn bản sao có chứng thực của cơ quan công chứng nhà nước và xin đăng ký làm lại giấy khai sinh tại UBND xã, phường nơi sinh thì có được xem là văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay tên, đổi họ trong hồ sơ lý lịch đảng viên không?
Trả lời:

Tại điểm 7 (7.1.2)đ, Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” ghi: Trường hợp đảng viên cần thay tên đổi họ hoặc ngày tháng năm sinh khác với đã khai trong lý lịch đảng viên thì phải có đủ các điều kiện sau:

- Có văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay tên đổi họ hoặc ngày tháng năm sinh, theo quy định của pháp luật.

- Đảng viên có đơn đề nghị với cấp uỷ cơ sở (kèm theo văn bản của cơ quan nhà nước nói trên). Cấp uỷ cơ sở xem xét và đề nghị với cấp uỷ cấp trên trực tiếp giải quyết (bằng văn bản).

- Nếu được thay đổi phải sửa đồng bộ các tài liệu trong hệ thống hồ sơ của đảng viên do cấp uỷ và các cấp quản lý.

Về vấn đề này, tại Công văn số 7492-CV/BTCTW ngày 5-10-2005 của Ban Tổ chức Trung ương còn nêu cụ thể:

Đảng viên phải: "Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định tại các điều 52, 53, mục 7, Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998  của Chính phủ để được chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cho phép thay tên đổi họ hoặc ngày, tháng, năm sinh. Đây là văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay tên đổi họ hoặc ngày, tháng, năm sinh”.
Do vậy, bản sao có chứng thực của cơ quan công chứng nhà nước và xin đăng ký làm lại giấy khai sinh tại UBND xã, phường nơi mình sinh không được xem là văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay tên đổi họ hoặc ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ lý lịch đảng viên.
(Nguồn: Ban Tổ chức Trung ương)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét