Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

HƯỚNG DẪN 09-HD/UBKTTW, NGÀY 06/6/2013 VỀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 181

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------------------------------
Số: 09-HD/UBKTTW
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH SỐ 181- QĐ/TW NGÀY 30-3-2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Căn cứ Quy chế làm việc của y ban Kiểm tra Trung ương khóa XI;
Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;
Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cụ thể một số điều của Quy định như sau:

Ngoài những nội dung giải thích từ ngữ tại Điều 5 trong Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người đứng đầu là người chịu trách nhiệm cao nhất trong các tổ chức (cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị) trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đó theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

CHỈ THỊ 24-CT/TU ĐẮK LẮK VỀ VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK
*
Số 24 - CT/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 6 năm 2013


CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội đối với cán bộ, đảng viên

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã được nâng lên. Nhìn chung, việc cưới, việc tang, lễ hội đã được thực hiện trang trọng, văn minh, tiết kiệm, giảm bớt các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; những nét đẹp của văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trong tỉnh được giữ gìn, phát huy.
Tuy nhiên, thời gian gần đây việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh ở một số cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc. Một số cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người có chức, có quyền trong hệ thống chính trị các cấp chưa thật sự gương mẫu, tổ chức đám cưới phô trương, xa hoa, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cán bộ, đảng viên. Trong việc tang vẫn còn bày cỗ mời khách, sử dụng nhiều vòng hoa, bức trướng, âm thanh quá quy định, rải nhiều vàng mã và cả tiền thật trên đường đưa tang. Công tác quản lý Nhà nước về lễ hội, kỷ niệm truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, còn lãng phí, phô trương hình thức, nội dung đơn điệu, nghèo nàn, chưa phát huy được tính giáo dục.