Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

HƯỚNG DẪN SỐ 12-HD/BTCTW, NGÀY 17/5/2012

PHỤ LỤC I.
CÁC MẪU TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN
(Kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012)
Các mẫu
I. CÁC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
1. Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng (nền hoa văn)
1.1- Mẫu (CN-NTVĐ) dùng cho TTBDCT cấp huyện

……………      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số……/CN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                            
GIẤY CHỨNG NHẬN
Học lớp nhận thức về Đảng

       Chứng nhận đồng chí:…………..…….Sinh ngày…/…/……
       Nơi sinh:……………………………………………………..
       Chức vụ:……………………………………………………...
       Đơn vị:………………………………………………………….
       Là cảm tình Đảng của chi bộ:……………………………………
       Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,
       Do:……………………………………………………………….
       Tổ chức từ ngày….tháng …năm …đến ngày … tháng … năm……..
                                                                  ………., ngày …tháng…năm …
                                                                                   GIÁM ĐỐC
                                                                                                            (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
a) Sử dụng:
- Do trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh, đồng chí giám đốc trung ký và đóng dấu của trung tâm.
b) Cách ghi:
- Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.
- Nơi sinh: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.
- là cảm tình Đảng của chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng uỷ bộ phận, đảng uỷ cơ sở. huyện uỷ, tỉnh uỷ…

- Do:  Ghi tên trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

14. Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới (nền hoa văn)
14.1. Mẫu (CN-ĐVM) của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
 Mẫu CN-ĐVM
TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN……………
Số……….-CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  ………, ngày……tháng……năm……

GIẤY CHỨNG NHẬN

         Chứng nhận đồng chí: .......................................sinh ngày…./…/……
         Nơi sinh:……………………………………………………………..
         Chức vụ:……………………………………………………………..
         Đơn vị:…………………………………………………………………
         Là Đảng viên của chi bộ:………………..…………
         Đã hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đảng viên mới theo quy định của Trung ương.
        Do:……………………………………………………………………….
        Tổ chức từ ngày..….tháng..…năm…...đến  ngày..… tháng…... năm …...
        Kết quả học tập đạt loại:…………………….. 

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

          a) Sử dụng:
           - Do trung tâm bồi dưỡng chính trị  huyện quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh cấp, đồng chí giám đốc trung ký và đóng dấu của trung tâm.
          c) Cách ghi:
           - Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.
           - Quê quán:  Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.
          - là đảng viên dự bị của chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng uỷ bộ phận, đảng uỷ cơ sở. huyện uỷ, tỉnh uỷ…
           - Do: Ghi tên trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét