Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG

   1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương
- Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị  về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
- Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương ban hành "Quy chế bầu cử trong đảng";
- Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 4-9-2014 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp.

          2. Thời gian đại hội các cấp
           - Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4-2015, hoàn thành trong tháng 6-2015.
            - Đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở, huyện, quận và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 8-2015.
            - Đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an không quá 4 ngày, đại hội đại biểu đảng bộ khối ở Trung ương không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 9-2015, hoàn thành trong tháng 10-2015.
            - Thời gian họp trù bị đại hội đại biểu đảng bộ cấp quận, huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày.

            - Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cơ sở tiến hành trong quý I-2015; đối với cấp trên cơ sở tiến hành trong quý II-2015; đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành trong quý III-2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét