Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN TW 6 KHÓA XINỘI DUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

NGHỊ QUYẾT VÀ CÁC KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TW 6 (KHÓA XI)          1. Nội dung học tập, quán triệt

          - Chuyên đề 1: Kết luận số 49-KL/TW, ngày 16/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013”.
          - Chuyên đề 2: Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.          - Chuyên đề 3: Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI vềTiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.          - Chuyên đề 4: Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.          - Chuyên đề 5: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.         

          2- Dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét