Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

MIỄN CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG Đồng chí Nghệ hỏi về thủ tục xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

-----------------------------

Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng

 

14- Điều 7: Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng
14.1- Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ xem xét quyết định. Chi uỷ hoặc bí thư chi bộ báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp biết.
14.2- Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền hạn và trách nhiệm sau:
a) Được dự đại hội đảng viên, được chi uỷ hoặc bí thư chi bộ thông báo về nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ như đối với đảng viên đang sinh hoạt đảng.
b) Được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.
c) Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.
d) Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm kỷ luật đảng thì xử lý kỷ luật như đối với đảng viên đang sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng.

1 nhận xét: