Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 (KHÓA XI)

          
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 63 - HD/BTGTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 20  tháng 11  năm 2012

HƯỚNG DẪN
tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 01 đến ngày 15-10-2012, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  (khóa XI) diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, dân chủ, khoa học và thẳng thắn. Hội nghị đã thành công tốt đẹp và thông qua một số nghị quyết và kết luận quan trọng sau đây:
Thứ nhất, Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012);
Thứ hai, Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012);
Thứ ba, Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 (Kết luận số 49-KL/TW ngày 16 tháng 10 năm 2012);
Thứ tư, Kết luận về Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" (Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012);
Thứ năm, Kết luận về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạođáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" (Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012).
Hội nghị yêu cầu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phải học tập, quán triệt, nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết và kết luận; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
Để giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Mục đích của việc nghiên cứu sâu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là giúp mỗi cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết, từ đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện theo yêu cầu của Trung ương tại cấp ủy, địa phương, đơn vị, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác, nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
2. Yêu cầu
- Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và tinh thần của các kết luận, nghị quyết, đặc biệt, những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác.
- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự học là chính.
- Việc học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên.
- Phải kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo việc học tập, quán triệt nghị quyết khẩn trương, nghiêm túc.
II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Sau khi nhận được đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, các cấp ủy đảng đã tổ chức thông báo nhanh cho cán bộ, đảng viên của cấp mình trong các hội nghị báo cáo viên, giao ban như đã nêu trong kế hoạch số 117 - KH/BTGTW, ngày 15/10/2012.
Để đạt được mục đích, yêu cầu, cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Hướng dẫn này.
1. Về nội dung học tập, quán triệt
- Gồm các chuyên đề:
Chuyên đề 1: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.
Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Chuyên đề 3: Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Chuyên đề 4: Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chuyên đề 5: Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Dự thảo các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận.
2. Kế hoạch tổ chức các hội nghị
2.1. Các hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức 01 hội nghị về yêu cầu, nội dung và phương pháp báo cáo Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu với đối tượng:
+ Đại diện Thường trực và Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
+ Báo cáo viên Trung ương (giúp các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt); một số báo cáo viên trong Tổ báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu của tỉnh, thành ủy... (giúp các  quận, huyện ủy... báo cáo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đảng bộ cấp huyện) và một số đối tượng khác.
- Thời gian: 1,5 ngày, trong đó:
- Thời hạn: Hoàn thành trước ngày 30/12/2012.
Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có công văn triệu tập sau.
2.2. Các hội nghị do Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức
Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương căn cứ vào các hội nghị do các cấp ủy tổ chức nêu trong Hướng dẫn này để mở các hội nghị cho các đối tượng thích hợp vào thời điểm thích hợp.
2.3. Các hội nghị do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương tổ chức
- Đối tượng:
+ Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộc Trung ương;
+ Trưởng, phó các sở, ban ngành trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương trở lên;
+ Đại diện thường trực, trưởng ban Tuyên giáo các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương;
+ Báo cáo viên cấp huyện (giúp các đảng bộ cơ sở báo cáo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đảng bộ cơ sở) và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.
- Thời gian: 1,5 ngày;
- Thời hạn: Hoàn thành trước 30/01/2013.
2.4. Các hội nghị do các huyện ủy, quận ủy và tương đương tổ chức
- Đối tượng:
+ Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, quận và tương đương;
+ Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, quận và tương đương trở lên;
+ Đại diện thường trực, trưởng ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định;
- Thời gian: 1,5 ngày;
- Thời hạn: Hoàn thành trước 30/02/2013.
2.5. Các hội nghị do cấp ủy trên cơ sở tại các cơ quan, bộ, ngành Trung ương... phối hợp với lãnh đạo cơ quan hoặc đảng đoàn, ban cán sự... tổ chức
- Đối tượng:
+ Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ quan, bộ, ngành...;
+ Trưởng, phó các cục, vụ, viện và tương đương trở lên;
- Thời gian: 1,5 ngày;
- Thời hạn: Hoàn thành trước 30/02/2013.
Tùy thuộc điều kiện cụ thể hội nghị này có thể kết hợp với Hội nghị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.
2.6. Các hội nghị do các đảng ủy cơ sở tổ chức
- Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở;
- Thời gian: 01 ngày;
- Thời hạn: Hoàn thành trước 30/03/2013.
III. BÁO CÁO VIÊN, TÀI LIỆU, KINH PHÍ
1. Báo cáo viên
- Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tại cấp ủy.
- Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phân công cho các đồng chí trong thường vụ truyền đạt các chuyên đề và trực tiếp truyền đạt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng cho Hội nghị cán bộ chủ chốt của cấp mình; trong trường hợp cần thiết thì mời báo cáo viên cấp trên.
- Tại các hội nghị dành cho các đối tượng khác nhau do cấp ủy tổ chức, ngoài báo cáo viên trong Ban Thường vụ cấp ủy, có thể nhờ sự hỗ trợ của báo cáo viên cấp trên.
- Các cấp ủy thành lập tổ báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 của cấp mình để hỗ trợ cho cấp ủy cấp dưới. Báo cáo viên phải là những đồng chí có vị trí công tác trong lĩnh vực giáo dục và triển khai Nghị quyết của Đảng, có am hiểu sâu về các lĩnh vực mà các nghị quyết, kết luận mà Hội nghị Trung ương sáu đề cập và có khả năng truyền đạt nghị quyết...
- Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Tổ Báo cáo viên Trung ương truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu để hỗ trợ cho các đảng bộ cấp dưới (có danh sách kèm theo).
2. Tài liệu, kinh phí và các điều kiện khác
- Tài liệu phục vụ học tập, quán triệt bao gồm: các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: "Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)", "Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ và đảng viên ở cơ sở)", "Tài liệu Hỏi-Đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân)".
- Kinh phí mở hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch.
- Các hội nghị học tập, quán triệt cần bố trí có bàn, ghế ngồi thích hợp, đủ ánh sáng để ghi chép; người học cần được cung cấp tài liệu trước và có sổ ghi chép; cấp ủy tổ chức kiểm tra quân số, thái độ học tập, có đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua....
IV. TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xây dựng và thông qua các chương trình hành động
a) Về Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012):
- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003; đồng thời rà soát, hoàn thiện các đạo luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nước.
- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết.
b) Về Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012):
- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nước.
- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở Nghị quyết xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.
- Các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở Nghị quyết xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết.
c) Về Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 (Kết luận số 49-KL/TW ngày 16 tháng 10 năm 2012):
- Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội căn cứ vào Kết luận này hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo kế hoạch để trình Quốc hội xem xét, quyết định.
- Các cấp uỷ đảng, chính quyền xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Kết luận này và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013.
d) Về Kết luận về Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" (Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012):
- Giao Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan liên quan thể chế hoá những nội dung Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất; tổng kết thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2005, đề xuất phương án quy định pháp luật phù hợp đối với doanh nghiệp nhà nước.  Ban cán sự đảng Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, như : mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước... Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phương án đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng và công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó, hoàn thiện đề án về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước báo cáo Bộ Chính trị để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết.
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận và tổ chức thực hiện.
e) Về Kết luận về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" (Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012).
- Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" để trình Ban Chấp hành Trung ương vào thời gian tới.
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kết luận.
Các chương trình hành động là cơ sở để kiểm tra, giám sát quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện sau này.
Các dự thảo chương trình hành động cần được thảo luận tại hội nghị học tập, quán triệt của đảng bộ và được Cấp ủy hoặc Ban Thường vụ cấp ủy thông qua.
2. Về việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa-nghệ thuật, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp...
- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội... tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu cho các đoàn viên, hội viên...
3. Về công tác kiểm tra, giám sát
- Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ngay từ đầu.
- Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cần có sơ, tổng kết, kịp thời xây dựng báo cáo cấp trên.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XI; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
2. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương định kỳ và sau đợt học tập, quán triệt gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị khi có điều kiện./.
 K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Văn Linh 


.....................................................................................................


DANH SÁCH
TỔ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG
Phục vụ các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
I. PHỤ TRÁCH CHUNG
1. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên, Chỉ đạo chung;
2. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên, Tổ trưởng;
3. Đồng chí Vũ Việt Hùng, Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, thường trực Tổ;
4. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên, thường trực Tổ.
II. DANH SÁCH
5. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên;
6. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam, báo cáo viên;
7. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, báo cáo viên ( về xây dựng Đảng);
8. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội động Lý luận Trung ương, báo cáo viên;
9. Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, báo cáo viên;
10. Đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, báo cáo viên;
11. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên;
12. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên;
13. Đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên;
14. Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên;
15. Đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên;
16. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Giám đốc, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên;
17. Đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo viên;
18. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, báo cáo viên;
19. Đồng chí Nguyễn Quang, Vụ trưởng Vụ KHCN và MT, Ban Tuyên giáo Trung ương , báo cáo viên (về khoa học, công nghệ);
20. Đồng chí Phạm Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương , báo cáo viên (về xây dựng Đảng);
21. Đồng chí Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên (về giáo dục và đào tạo);
22. Đồng chí Phạm Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương , báo cáo viên (về xây dựng Đảng);
23. Đồng chí Phạm Duy Đức, Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh , báo cáo viên (về khoa học công nghệ; giáo dục và đào tạo);
24. Đồng chí Mạch Quang Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh , báo cáo viên (về khoa học và công nghệ).
Địa chỉ liên hệ:
- Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2b, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.
- Đồng chí Nguyễn Khánh Dư, chuyên viên chính Vụ Lý luận chính trị: Điện thoại: 08045110 - 0904107170./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét