Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

NỘI DUNG CẦN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 (KHÓA XI)1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy và tham gia cùng tập thể Ban Thường vụ cấp ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
- Trách nhiệm lãnh đạo nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật Cán bộ công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.
Trách nhiệm tổ chức, triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn đươc phân công phụ trách. Trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực do mình phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản của công và các tiêu cực khác.
Trách nhiệm đối với những sai phạm của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.
Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình
- Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng;
Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái làm trái đường lối quan điểm của Đảng không?
Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng không?
- Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên không?
- Việc xây dựng đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không?
Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết không? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không?
Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không?
Có khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình không?
Có đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình không?
Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định bảo vệ người chống tham nhũng?
Có nể nang, dung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền?
- Có lợi dụng quyền hạn để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế, chính sách làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích?
Có tham ô, lãng phí tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí;
Có làm trái quy định trong quản lý nhà đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng, Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án...? Có để các doanh nghiệp “tác động”, chi phối đến các quyết định không?
- Có chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, khen thưởng... như Văn kiện Đại hội XI đã nêu không?
Có can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đê cử, ứng cử, đi học hay đi nước ngoài trái quy định?
Có lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định không?
Có ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho ngươi khác?
- Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh trong nước hoặc nước ngoài bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền?
Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập không?
Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?
- Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, hay xa hoa, lãng phí?
Có mê tín dị đoan, đốt đồ mã không?
Có tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa, lãng phí, nhằm trục lợi?
Có cờ bạc, rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?
- Đi công tác cơ sở có đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hay phô trương hình thức?
Có nặng biểu dương mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo địa phương?
Có vuốt ve, mị dân, theo đuôi quần chúng không?
Có thật thà học tập, lắng nghe dân, nghe cấp dưới không?
2. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
- Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định về công tác tổ, chức cán bộ;
Xây dựng, quy hoạch bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ, ban ngành hoặc địa phương được phân công phụ trách.
- Bản thân tự kiểm điểm phê bình
+Có thật sự công tâm, khách quan trong sáng trong công tác cán bộ không? Có thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ không?
+Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ (cơ quan, địa phương, đơn vị), có bị chi phối bởi lợi ích nhóm, “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ” trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tìm cách để bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?
+Có chịu tác động tiêu cực hoặc tìm cách tác động trong bổ nhiệm, điều động, bố trí, phong và thăng quân hàm, khen thưởng cán bộ, nhất là đối với những người thân quen, con cháu, họ hàng không?
+Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của Tinh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không?
+Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? Có thành kiến không? Có trù dập những người nói và  làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không?
3. Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyên hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẽ hở cho các ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.
- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình
+Có chấp hành đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật như thế nào? Có mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền không?
+Có lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm thì lại đổ cho tập thể không?
+Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
+Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lọt thông tin bí mật trong sinh hoạt ban thường vụ cấp ủy không? Có trung thực báo cáo với Đảng về những khuyết điểm, yếu kém của ngành, lĩnh vực, địa phương mà mình phụ trách không?
4. Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân. Cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thế nào? Những góp ý nào chưa  đúng cần được trình bày, thông tin lại? những vấn đề gì cần lưu ý sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
5. Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân
- Những khuyết điểm gì đã được khắc phục sửa chữa từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI?
- Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.
- Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét