Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

MẪU QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP ĐẢNG


Mẫu 9-KNĐ
ĐẢNG BỘ..............................                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
................................................                                                                    
............................................        ..............., ngày.......tháng.......năm...........
       Số.............. - QĐ/TV

QUYẾT ĐỊNH
Kết nạp đảng viên

     - Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
     - Xét đơn xin vào  Đảng của……..
     - Căn cứ nghị quyết số...........NQ/CB ngày   tháng   năm của Chi bộ ...về
việc đề nghị kết nạp ……vào Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Kết nạp đồng chí……………..
     Sinh ngày...........tháng............năm.............
     Quê quán:………………
     Vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
     Điều 2: Chi bộ…………..chịu trách nhiệm
tổ chức lễ kết nạp đồng chí…….vào Đảng theo
đúng thủ tục đã quy định.
     Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng…….Chi bộ…..và
đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như điều 3                                                                  BÍ THƯ
- Lưu hồ sơ đảng viên                                                                            
Chi bộ tổ chức lễ kết nạp
Ngày........tháng.........năm.........
                                                                                                Nguyễn Văn A

1 nhận xét:

  1. Tại sao trang mình không có phần liên kết web để mọi người kết! Mình góp ý nên có phần liên kết

    Trả lờiXóa