Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHTỈNH ỦY DAKLAK
Ban Chỉ đạo cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 11 năm 2007

                 Số 31-HD/TU
HƯỚNG DẪN
Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị

          Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW, ngày 20/6/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương vể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
……………………….
**********

Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW, ngày 20-06-2007
của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Xây dựng và thực hiện
chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị

            Để các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có cơ sở xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn như sau:
            1. Trên cơ sở các chuẩn mực và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ nay đến năm 2011 cần tập trung xây dựng và thực hiện 5 nội dung chủ yếu, có tính cấp thiết để tạo ra những chuyển biến thực sự về đạo đức sau đây:
            - Xây dựng tinh thần yêu nước, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
            - Xây dựng và nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, tập trung sức giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân; chống lãnh đạm, vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, hành dân.
            - Xây dựng tinh thần thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác quốc tế; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
            - Xây dựng tinh thần cần, kiệm, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc; chống lười biếng, lãng phí, phô trương, hình thức.
            - Xây dựng tinh thần liêm, chính, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm; chống tham nhũng, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân thuần túy, lạm dụng quyền lực.
            2. Thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; đối chiếu với 5 chuẩn mực đạo đức nêu trên, cấp ủy, Ban Chỉ đạo các cấp và từng cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thường xuyên, với các chuẩn mực cụ thể, phù hợp; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác hàng năm.
T/M Ban chỉ đạo Trung ương
Phó trưởng ban chỉ đạo
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đã ký
Tô Huy RứaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét