Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

DS ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK 2011-2016

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
-----------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH 
(Số 94/QĐ-UBBC ngày 1-6-2011 của Ủy ban bầu cử tỉnh)
Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH DAK LAK NHIỆM KỲ 2011-2016

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 ngày 26-11-2003 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân số 63/2010/QH12 ngày 24-11-2010;


Căn cứ Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 ngày 21-1-2011, công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;
Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 16-2-2011 của UBND tỉnh, về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;


Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 16-2-2011 của UBND tỉnh, về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;
Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Dak Lak nhiệm kỳ 2011-2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Dak Lak khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 là 85 (tám mươi lăm) đại biểu. Có danh sách kèm theo.


Điều 2. Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                                                                    TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
                                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                                  Niê Thuật


Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Dak Lak khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

1. Trần Tuấn Anh
2. Huỳnh Bài
3. Y Biêr Niê
4. Y Bin Siu  
5. Y Bion Niê
6. Y Bliu Kriêng
7. Nguyễn Thị Cẩm
8. Võ Văn Cảnh
9. Trần Vĩnh     Cảnh
10. Phan Văn Chân
11. Lữ Ngọc Cư
12. Y Dec HDơk
13. Y DHăm Ênuôl
14. Nguyễn Thị Đông
15. Vũ Văn Đông
16. Nguyễn Anh Dũng
17. Y Ghi Niê
18. Bùi Thị Hà Giang
19. H' Glen Niê
20. Hoàng Trọng Hải
21. Võ Thị Hạnh
22. Đỗ Minh Hảo
23. Phạm Hát
24. Lê Đình    Hiền

25. Nguyễn Thanh Hiệp
26. Trần Hiếu
27. Huỳnh Thị Chiến Hoà
28. Mai Hoan Niê Kdăm
29. Nguyễn Kim Hồng
30. Phan Hồng
31. Nguyễn Văn Hợp
32. Phạm Thanh Hùng
33. Nguyễn Đình Hùng (ĐĐ.Thích Giác Ngộ)
 34. Nguyễn Thị Thanh Hương
35. Đinh Văn Khiết
36. Y Khun Mlô
37. H' Kim R'Chăm
38. Y Ky Ê Ban
39. H' Ler Ê Ban
40. H' Lim Niê
41. Nguyễn Thị Thuỳ Linh
42. Phan Xuân Lĩnh
43. Trần Thị Loan
44. Nguyễn Tấn Lộc
45. Nguyễn Khắc Long
46. H'Mai Knul

47. Y Manh Adrơng (Ama Trang)
48. H' Mơ Niê
49. Phạm Quang Mười
50. Nguyễn Thanh    Nam
51. Bùi Thị Kim Nga
52. Phạm Ngọc Nghị
53. Lê Khôi Nguyên
54. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
55. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
56. Lê Xuân    Nhân
57. Nguyễn Ngọc Những
58. Y Phay Niê Kdăm (Y Tô Niê Kdăm)
59. Niê Thanh Phương
60. Y Puăt Tơr
61. Lê Đức Quang
62. Kbuôr H' Quýt      
63. Trần Kỳ    Rơi
64. Y Ruynh Niê Kuăn
65. Nguyễn Thọ Sơn
66. Trần Ngọc Sơn  

67. Nguyễn Văn Sự
68. Y Suôn Byă
69. Y Sy Thắt Ksơk
70. Trịnh Văn Tâm
71. Tô Thị Tâm
72. Trần Ngọc Thanh
73. Niê Thuật
74. Nguyễn Thị Thuỷ
75. Huỳnh Văn Toàn
76. Ngô Thị Minh Trinh
77. Phạm Văn Trình
78. Lê Văn Trung
79. Nguyễn Văn Trung
80. Nguyễn Quang    Trường
81. Nguyễn Anh Tuấn
82. Dương Văn Tuệ
83. Võ Quang Tuyên
84. Y Vinh Tơr
85. Y Wái Byă


1 nhận xét:

  1. tại sao vẫn còn Lữ ngọc Cư?

    Trả lờiXóa