Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

HƯỚNG DẪN BIÊN TẬP VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BIÊN TẬP VĂN KIỆN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

---

I. Công tác xây dựng các văn kiện trình đại hội
Thành lập tiểu ban chuẩn bị văn kiện đại hội.
Thành lập tổ biên tập văn kiện.
Xây dựng kế hoạch thực hiện.
Xây dựng dự thảo đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết của báo cáo chính trị trình đại hội.
Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề nhánh và tổng kết các nghị quyết chuyên đề, các chương trình trọng tâm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.
Các bước biên tập báo cáo chính trị.
II. Một số vấn đề về biên tập báo cáo chính trị
1. Căn cứ để biên tập nội dung báo cáo chính trị
Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2010 - 2015; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy tỉnh, thành phố trên địa bàn.
Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Về những định hướng lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình đại hội.
2. Chủ đề đại hội: Việc lựa chọn chủ đề đại hội cần quán triệt một số nội dung
sau:
- Chủ đề đại hội phải xuất phát từ tình hình thực tiễn và xu hướng, dự báo phát triển trong thời gian tới.
Chủ đề đại hội phải thể hiện rõ mục tiêu, trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá lớn trong nhiệm kỳ.
Chủ đề đại hội phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích, có tính khái quát cao, tập trung nêu bật những thành tố quan trọng nhất.
Thông thường chủ đề đại hội được kết cấu bởi 4 thành tố sau đây: Xây dựng Đảng - phát huy khối đại đoàn kết dân tộc - vấn đề đổi mới - mục tiêu đến năm 2020.
3. Về kết cấu của báo cáo chính trị. Thông thường báo cáo chính trị có thể có ba dạng kết cấu khác nhau như sau:
Kết cấu báo cáo theo cách truyền thống (kết cấu ngang).
Kết cấu báo cáo theo vấn đề (kết cấu dọc).
Kết cấu báo cáo theo hình thức hỗn hợp.
3.1. Báo cáo theo cách truyền thống sẽ được chia thành 3 phần lớn:
Phần thứ nhất: Kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ.
Phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.
Phần thứ ba: Những chủ trương, giải pháp lớn cần tập trung thực hiện để hoàn thành thắng lợi toàn bộ mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ tới.
Ưu điểm, kết cấu này bảo đảm bao quát được hết các vấn đề, các lĩnh vực, thể hiện được tính thống nhất trong nhìn nhận vấn đề, dễ viết...
Nhược điểm là dễ dàn trải, thiếu trọng tâm và thường dài...
3.2. Báo cáo theo vấn đề (kết cấu dọc). Kết cấu này thường lựa chọn đúng một số vấn đề quan trọng, chủ yếu để tập trung làm rõ, như:
Về phát triển kinh tế.
Về các vấn đề văn hoá, xã hội.
Về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.
Về công tác nội chính.
Về xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
Về xây dựng Đảng.
Ưu điểm: Báo cáo thường ngắn; mang tính phấn đấu cao, vấn đề nêu ra rõ, dễ thực hiện, tính khả thi cao.
Nhược điểm: Khó bao quát được hết mọi vấn đề; rất dễ trùng về nhận định đánh giá, đòi hỏi phải có trình độ biên tập cao.
3.3. Báo cáo theo hình thức hỗn hợp thường có ba phần:

Phần thứ nhất
Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

I. Về phát triển kinh tế
Những kết quả đạt được
Hạn chế, khuyết điểm
II. Về phát triển văn hoá
………………………………………….

X. Về xây dựng Đảng

- Phần thứ hai
Phương hướng, mục tiêu chủ yếu của đảng bộ
nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020

I. Bối cảnh và dự báo tình hình tình
II. Mục tiêu
III. Chỉ tiêu
 Phần thứ ba
Những chủ trương, giải pháp lớn cần tập trung thực hiện
I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế (có thể nêu ở dạng đánh giá khái quát nhất hoặc nêu tên chương trình trọng tâm)
II. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội

…………………………………………………………

V. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ..................

X. Về xây dựng Đảng

4. Yêu cầu chung về kỹ thuật biên tập báo cáo chính trị. Biên tập báo cáo chính trị phải nắm vững yêu cầu sau:

Người biên tập phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, am hiểu thực tiễn, nhất là thực tiễn các lĩnh vực mà báo cáo chính trị đề cập.

Báo cáo chính trị trước hết phải chính xác về nội dung chính trị, về nhận thức, về đánh giá, về các khái niệm, từ ngữ, số liệu; bảo đảm sự trong sáng của tiếng Việt.
Báo cáo chính trị phải có văn phong chính luận, bảo đảm tính logic trong trình bày; thuyết minh, biện luận để thể hiện quan điểm, lập trường, thái độ và chính kiến, công khai trước từng vấn đề đặt ra. Không phân tích, lập luận dài dòng; không có biểu cảm cá nhân.
Báo cáo chính trị phải có cấu trúc hợp lý, ngoài việc đánh giá thực trạng, cần đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ.
Nguồn thông tin, số liệu để biên tập báo cáo chính trị thuộc tất cả các lĩnh vực phải được các cơ quan chức năng cung cấp một cách chuẩn xác, chính thống (Cục Thống kê).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét