Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNGHƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

(Theo Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW ngày 17-05-2012

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên)I. YÊU CẦU

Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý

lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.

II. NỘI DUNG KHAI

01. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên như trong giấy

chứng minh thư nhân dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG

02. Nam, nữ: Là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.

03. Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai

sinh.

04. Bí danh: Ghi các bí danh đã dùng (nếu có).

05. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong

giấy khai sinh.

06. Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc

tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện

dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.

07. Quê quán: Ghi rõ nơi gia đình, họ hàng của cha đẻ sinh sống từ nhiều

đời; trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi

dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Ghi địa chỉ như cách ghi ở mục

06).

08. Nơi cư trú:

- Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành

phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố)

- Nơi tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì viết địa chỉ nơi tạm trú đó.

09. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng,

Mường...(nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ

là người nước ngoài).

10. Tôn giáo: Trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì viết rõ (ví dụ: đạo

Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo... ghi cả chức vụ trong

tôn giáo - nếu có), không theo tôn giáo nào thì viết chữ “không”.

11. Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công việc chính đang làm (ví dụ: công

nhân, nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoại khoa, bộ đội, nhà văn, nhà

báo, chủ doanh nghiệp...; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh

viên hoặc chưa có việc làm).

12. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10

năm, 12 năm, học phổ thông hay bổ túc (ví dụ: 8/10 phổ thông; 9/12 bổ túc).

- Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung cấp chuyên nghiệp, và dạy nghề):

Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp (ví dụ: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3,

Trung cấp Thý y...).

- Giáo dục đại học và sau đại học (bao gồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc

sĩ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính

quy hay tại chức, chuyên tu (ví dụ: Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp, Cử

nhân Luật tại chức, Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa, Thạc sỹ kinh tế, Tiến sỹ

toán học, Tiến sỹ khoa học...), nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

- Học hàm: Ghi chức danh được Nhà nước phong (Giáo sư, Phó Giáo sư).

- Lý luận chính trị: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng cao nhất đã được cấp như:

sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học hệ chính quy hay tại chức.

- Ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp (ví dụ: đại học

tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga... hoặc tiếng Anh trình độ A, B...)

- Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thì ghi theo chứng chỉ, chứng nhận đã được

cấp (ví dụ: tin học văn phòng; tin học trình độ A, B, C...); nếu tốt nghiệp đại học

chuyên ngành tin học thì ghi là đại học.

- Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếng dân tộc thiểu số nào thì ghi rõ tên

dân tộc đó.

13. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện,

tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

14. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất (nếu

có): Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở,

huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

15. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): Ghi như mục

14.

16. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): Ghi rõ họ, tên, chức

vụ, đơn vị công tác, hiện nay ở đâu của từng người giới thiệu mình vào Đảng, nếu

ban chấp hành Đoàn cơ sở giới thiệu thì viết rõ tên đoàn thanh niên cơ sở và tổ

chức đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở giới

thiệu thì cũng viết nội dung tương tự).

17. Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho đến ngày

tham gia hoạt động xã hội (như ngày vào Đoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày

thoát ly hoặc ngày vào hoạt động trong các tổ chức kinh tế, xã hội, ngày vào học ở

các trường đại học, chuyên nghiệp…).

18. Những công tác, chức vụ đã qua: Ghi đầy đủ, rõ ràng, liên tục (theo

tháng) từ khi tham gia hoạt động xã hội đến nay, từng thời gian làm việc gì? Ở

đâu? Giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn

thể, các tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học, xã hội...(ghi cả thời gian nhập ngũ,

xuất ngũ, tái ngũ, đi học, đi chữa bệnh, đi nghỉ mát, tham quan nước ngoài, bị bắt,

bị tù, bị đứt liên lạc hoặc không hoạt động nếu có...)

19. Đặc điểm lịch sử: Ghi rõ lý do bị ngừng sinh hoạt đảng (nếu có); có bị

bắt, bị tù không (do chính quyền nào, từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm

nào, ở đâu). Có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội

nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?). Đã tham gia các chức

sắc gì trong tôn giáo.

20. Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Ghi rõ đã học những lớp lý luận

chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên

trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng

chỉ được cấp.

21. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian từ tháng năm nào đến tháng năm nào, đi

nước nào (chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác….. từ 3

tháng trở lên), do cấp nào cử đi.

22. Khen thưởng: Ghi rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ giấy

khen trở lên), cấp nào quyết định; các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh

hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú,

Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân...

23. Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (về kỷ luật

đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên). Cấp nào quyết định.

24. Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ những người chủ yếu trong gia đình như:

- Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ

chồng), vợ (hoặc chồng). Ghi rõ: họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; nơi cư

trú, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, lịch sử chính trị của từng người qua các thời

kỳ:

+ Về hoàn cảnh kinh tế từng người: Ghi rõ thành phần giai cấp trước Cách

mạng Tháng Tám năm 1945, trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc)

hoặc trong cải tạo nông, công, thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phố phía

Nam từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ,

công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản...(nếu

có sự thay đổi thành phần giai cấp cần ghi rõ lý do). Nếu thành phần gia đình

chưa được quy định ở các thời điểm nêu trên và hiện nay thì viết như nội dung

hướng dẫn ở chỉ tiêu 11 nêu trên.

+ Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ đã tham gia tổ chức cách mạng;

làm công tác gì, giữ chức vụ gì? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ

chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện

nay, những người đó làm gì? Ở đâu? Nếu chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? Tại

đâu?

- Anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: Ghi rõ họ

tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của

từng người.

- Đối với ông, bà, nội ngoại: Ghi rõ họ tên, tuổi, nơi cư trú, nghề nghiệp, lịch

sử chính trị của từng người.

25. Tự nhận xét: Ghi những ưu, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt:

phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng từ

khi phấn đấu và Đảng đến nay; sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn

vị công tác đối với bản thân như thế nào?

26. Cam đoan và ký tên: Ghi rõ “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và

chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch”; ngày, tháng,

năm, ký tên, ghi rõ họ tên.

27. Nhận xét của chi uỷ chi bộ: Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh của

người xn vào Đảng, chi bộ kết luận, chi ủy chi bộ viết rõ bản lý lịch đã khai đúng

sự thật chưa? Không đúng ở điểm nào? Có vi phạm tiêu chuẩn lịch sử chính trị và

chính trị hiện nay không? Quan điểm, lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống và

quan hệ quần chúng...của người xin vào Đảng?

28. Chứng nhận của cấp uỷ cơ sở: Sau khi thẩm định lại kết quả thẩm tra,

xác minh và làm rõ những vấn đề chưa rõ hoặc còn nghi vấn trong nội dung lý

lịch của người xin vào Đảng; tập thể cấp uỷ cơ sở xem xét, kết luận thì đồng chí

bí thư cấp uỷ viết rõ: “chứng nhận lý lịch của đồng chí...khai tại đảng bộ (hoặc

chi bộ) cơ sở... là đúng sự thật; không (hoặc có) vi phạm lịch sử chính trị và

chính trị hiện nay của người vào Đảng theo quy định của Bộ Chính trị; có đủ

(hoặc không đủ) điều kiện về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay để xem xét kết

nạp đồng chí ...vào Đảng”, viết rõ ngày, tháng, năm, chức vụ, ký tên, họ và tên,

đóng dấu của cấp uỷ cơ sở. Trường hợp cấp uỷ cơ sở chưa có con dấu, thì cấp uỷ

cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký của Bí thư cấp uỷ cơ sở, ghi rõ chức vụ, ký tên,

đóng dấu của cấp uỷ.

29. Nhận xét của cấp uỷ, tổ chức đảng nơi đến thẩm tra lý lịch của người

vào Đảng:

A) Nhận xét của ban thường vụ hoặc của ban chấp hành đảng bộ cơ sở nơi

đến thẩm tra

Viết những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp uỷ

nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội

dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ

cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng...” ở

phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy xác

nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu của cấp ủy.

b) Nhận xét của cơ quan tổ chức hoặc của thường trực cấp ủy cấp trên cơ sở

(nếu có)

Viết những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp uỷ

nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội

dung của người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể thường trực cấp ủy

hoặc lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của

cấp ủy, tổ chức đảng...” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”.

Người thay mặc thường trực cấp ủy hoặc lãnh đạo ban tổ chức xác nhận, ký tên,

ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu của cấp uỷ hoặc của Ban Tổ chức.

1 nhận xét: