Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM THEO TW4 (KHÓA XI)


(TRÍCH)
2. Về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân.
2.1- Về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể:
Chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể theo tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, thể hiện tính gương mẫu.
- Về phạm vi nội dung, căn cứ trách nhiệm và quyền hạn được nêu trong Quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ, các đoàn thể của đơn vị mình. Báo cáo kiểm điểm tập trung vào 3 nhóm nội dung của Nghị quyết Trung ương 4: (1) Về đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, (2) Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (3) Về thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Trong từng nội dung, báo cáo cố gắng làm rõ những ưu, khuyết điểm chủ yếu hiện nay, nhưng trong từng vấn đề cụ thể có liên hệ đến thời gian trước (khóa trước) để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể lãnh đạo. Báo cáo tập trung chủ yếu vào các ưu, khuyết điểm, xác định một số nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm để từ đó đề ra biện pháp khắc phục.
- Về căn cứ xây dựng báo cáo, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình  được xây dựng trên cơ sở:
(1) Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
(2) Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết.
(3) Quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ, đoàn thể của đơn vị mình, các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm.
(4) Các ý kiến góp ý kiểm điểm của các tổ chức, cá nhân.
Với tư tưởng chỉ đạo trên, các đồng chí được cấp uỷ của đơn vị mình phân công chủ trì chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, gồm:
-Phần I: Nêu một số tình hình chung của đơn vị mình;
-Phần II: Kiểm điểm theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. (1) Về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Về xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp, đã đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (3) Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. (4) Đánh giá chung, nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm, yếu kém chủ yếu (trong 3 nội dung kiểm điểm, mỗi nội dung đều có phần ưu điểm và khuyết điểm song phần ưu điểm chỉ nêu khái quát, tập trung đi sâu kiểm điểm về khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm, hạn chế kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chậm được khắc phục);
 -Phần III: Những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế.
2.2- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân.
Các ý kiến góp ý của tổ chức và cá nhân đối với tập thể và cá nhân được tổng hợp và giải trình theo từng nhóm nội dung.
2.3- Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân
ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN CÓ CHƯC VỤ
2.3.1-Đối với cá nhân là cấp ủy viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp:
Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, bản kiểm tự phê bình và phê bình của cá nhân cần tập trung làm rõ các nội dung, yêu cầu sau đây:
Bố cục bản kiểm điểm cần chia làm 3 phần:
Phần thứ nhất: Kiểm điểm tự phê bình.
(1)- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
- Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với thường trực cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ, cấp uỷ và tham gia cùng tập thể cấp ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
- Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách. Trách nhiệm để đơn vị, lĩnh vực do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản của công và các tiêu cực khác. Trách nhiệm đối với những sai phạm của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.
- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình
+ Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng không? Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng không?
+ Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên không?
+ Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không? Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết không? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không? Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không? Có khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình không? Có đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình góp ý không? Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng? Có nể nang, dung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền?
+ Có lợi dụng quyền hạn để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế, chính sách làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích? Có tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí; Có làm trái quy định trong quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án…? Có để các doanh nghiệp “tác động”, chi phối đến các quyết định không?
+ Có chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, khen thưởng…như Văn kiện Đại hội XI đã nêu không? Có can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. Có lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định không? Có ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác?
+ Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền? Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập không? Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?
+ Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa, lãng phí? Có mê tín dị đoan, đốt đồ mã không? Có tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi? Có cờ bạc, rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?
+ Đi công tác cơ sở có bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hay phô trương, hình thức? Có nặng về biểu dương mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo đơn vị doanh nghiệp?... Có vuốt ve, mỵ dân, theo đuôi quần chúng không? Có thật thà, học tập, lắng nghe cấp dưới không?
(2)- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
- Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ của đơn vị được phân công phụ trách.
- Bản thân kiểm điểm tự phê và phê bình
+ Có thật sự công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác cán bộ không? Có thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ không?
+ Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ (đơn vị), có bị chi phối bởi lợi ích nhóm “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ” trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ không? Có tìm cách tác động để bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?
+ Có chịu tác động tiêu cực hoặc tìm cách tác động trong bổ nhiệm, điều động, bố trí, phong và thăng quân hàm, khen thưởng cán bộ, nhất là đối với những người thân quen, con cháu, họ hàng không?
+ Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của cấp trên không?
+ Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? có thành kiến không? trù dập những người nói và làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không?
(3)- Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt lãnh đạo đơn vị địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẽ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.
- Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình
+ Có chấp hành đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật thế nào? có mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền không?
+ Có lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm lại đổ cho tập thể không?
+ Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao?
+ Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lộ lọt thông tin bí mật trong sinh hoạt không? Có trung thực báo cáo với Đảng về những khuyết điểm, yếu kém của đơn vị mình trực tiếp phụ trách không?
Phần thứ hai: Kiểm điểm theo các nội dung gợi ý, góp ý của tổ chức đảng và cá nhân.
- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân. Cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thế nào? những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề gì cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Phần thứ ba: Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo các nội dung sau:
- Những khuyết điểm, hạn chế gì đã chủ động khắc phục, sửa chữa từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)?
- Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.
- Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả?
--------------------------------------
ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN (KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ)
2.3.2-Đối với đảng viên:
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, bản kiểm tự phê bình và phê bình của cá nhân đảng viên cần tập trung làm rõ các nội dung, yêu cầu sau đây:
           Bố cục bản kiểm điểm cần chia làm 3 phần:
Phần thứ nhất: Kiểm điểm tự phê bình.
(1)- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
- Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Có phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lối, quan điểm của Đảng không? Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng không?
- Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên không?
- Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không? Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của bản thân như thế nào? Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết không? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không? Có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không? Có khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp và phê bình cho đồng chí mình không? Có trả thù người tố cáo, phê bình góp ý không? Tinh thần, thái độ trong việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình ra sao? Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng? Có nể nang, không đấu tranh với những sai trái không?
-Có tham ô, lãng phí, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí không?; Có làm trái quy định trong quản lý tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định sai quy định không?
-Có chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, khen thưởng…như Văn kiện Đại hội XI đã nêu không? Có tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân người nhà hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định. Có lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng có liên quan đến công việc của mình trái quy định không? Có mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác?
-Bản thân, gia đình mình đã gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú ra sao?
-Bản thân có vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà khi thực thi nhiệm vụ không và thái độ đấu tranh chống các biểu hiện đó ra sao?
- Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng vị trí công tác của mình nhằm trục lợi không? Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập không? Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?
-Việc giữ gìn tư cách phẩm chất cách mạng và tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên?
-Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa, lãng phí? Có mê tín dị đoan, đốt đồ mã không? Có tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi? Có cờ bạc, rượu chè bê tha, quan hệ nam nữ bất chính không?
- Có nặng về khen mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp mình không?... Có vuốt ve, mỵ dân, theo đuôi quần chúng không? Có thật thà, học tập và tiếp thu, lắng nghe ý kiến góp của mọi người đối với mình không?
- Việc thực hiện quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm ra sao?
(2)- Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ. 
- Có cục bộ địa phương không?; Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của cấp trên không?
- Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? có thành kiến không?, có gây mất đoàn kết nội bộ không?
(3)- Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có chấp hành đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật thế nào? Việc thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng ra sao?  Việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng, nội quy, quy chế, quy định của Cơ quan, đơn vị như thế nào?
- Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm lại đổ cho tập thể không?
- Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao?
- Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lộ lọt thông tin bí mật các tổ chức theo quy định không?
Phần thứ hai: Kiểm điểm theo các nội dung gợi ý, góp ý của tổ chức đảng và cá nhân.
- Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân. Cần làm rõ những góp ý nào là đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thế nào? những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề gì cần lưu ý để sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Phần thứ ba: Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo các nội dung sau:
- Những khuyết điểm, hạn chế gì đã chủ động khắc phục, sửa chữa từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)?
- Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.
- Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả?


MẪU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN SH NƠI CƯ TRÚ

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI ỦY CHI BỘ ......
.............., ngày    tháng    năm 2012

BẢN NHẬN XÉT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ
(Phục vụ kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, đảng viên theo
Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên đảng viên:..........
Chức vụ...............................
Chi bộ nơi đang công tác.......................................
Hiện cư trú tại......................................
Sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú......................................
Thuộc Đảng bộ phường............................ TP........
Nhận xét của Chi bộ nơi cư trú về từng nội dung như sau:
1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú.
.......
........
........
2. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
.......
........
.......
3. Mối quan hệ với cấp ủy và nhân dân nơi cư trú
.......
.......
.......
Xác nhận của Đảng ủy Phường


T/M CHI BỘ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét