Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

MẪU ĐỀ NGHỊ TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………, ngày……tháng……năm 201….

TỜ KHAI
Đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ…………………………………….……………………..…

Tôi tên là:………………………………………., sinh ngày:………………..
QĐ kết nạp Đảng ngày:……………...…...Kết nạp vào Đảng ngày:…………
Chính thức ngày:……………………..….; Số thẻ Đảng viên:……………..
Quê quán:…………………………………………………………………….
Đang sinh hoạt tại:……………………………………………………………
Trong quá trình phấn đấu rèn luyện……năm hoạt động ở trong Đảng, tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu……năm tuổi Đảng theo Quy định của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đề nghị Chi bộ và các cấp ủy cấp trên xem xét, tặng Huy hiệu……năm tuổi đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.
Ghi chú:
Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể sau đây:
……………….…………………………….…………………………….……………….…………….…………………………….…………………………….………………….
 
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
Kính gửi:……………………………..
Đề nghị tặng Huy hiệu……tuổi đảng cho đảng viên………………………………
………, ngày……tháng……năm……
T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ
Kính gửi:…………………………
Đề nghị xét tặng Huy hiệu……năm tuổi đảng cho đảng viên ……………
……………….……………
………, ngày……tháng……năm……
T/M CHI BỘ ……………….……


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét