Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

          5. Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW, ngày 20-06-2007 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị
6. Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
          7. Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 29/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và 2012
………………………………..

Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 30/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012;
Hướng dẫn số 33-HD/TG, ngày 01/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét