Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN MỚI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(Căn cứ Hướng dẫn số 15 - HD/BTGTW, ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng)

TT
Tên bài
Thời gian học
          1            
Bài 01: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
01 buổi
          2            
Bài 02: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)
02 buổi
          3            
Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
01 buổi
          4            
Bài 04: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
01 buổi
          5            
Bài 05: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
01 buổi
          6            
Trao đổi thảo luận
01 buổi
          7            
Tham quan, báo cáo bổ sung
01 buổi
          8            
Hệ thống, giải đáp thắc mắc
01 buổi
          9            
Viết thu hoạch, tổng kết
01 buổi

Tổng cộng
10 buổi

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI
Căn cứ Hướng dẫn số 14- HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương,
ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2011 thực hiện chương trình bồi dưỡng
lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
        1              
Bài 01: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta
01 buổi
        2              
Bài 02: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam
01 buổi
        3              
Bài 03: Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
01 buổi
        4              
Bài 04: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
01 buổi
        5              
Bài 05: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
01 buổi
        6              
Bài 06: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
01 buổi
        7              
Bài 07: Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
01 buổi
        8              
Bài 08: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở
01 buổi
        9              
Bài 09: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng CSVN
01 buổi
      10            
Tham quan, báo cáo bổ sung: 0,5 – 1 ngày
01 buổi
      11            
Trao đổi, thảo luận: 0,5 - 1 ngày
02 buổi
      12            
Hệ thống, giải đáp thắc mắc: 0,5 ngày
01 buổi
      13            
Viết thu hoạch, tổng kết : 0,5 ngày
01 buổi


14 buổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét