Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 25/4/2011 của Tỉnh ủy DakLak về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh DakLak xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng như sau:
         
A - VỀ QUAN ĐIỂM

- Nắm vững những quan điểm cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ trong các văn kiện Đại hội, qua đó, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
- Tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh DakLak lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ khối Doanh nghiệp; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.
- Xây dựng chương trình hành động tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản trọng tâm, có tính khả thi cao, hiệu quả và hoàn thành trong nhiệm kỳ.


B - VỀ MỤC TIÊU

Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ổn định, hài hòa, phát triển; xây dựng thương hiệu mạnh, tạo được uy tín và sức cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đảm bảo việc làm, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động; bảo vệ môi sinh, môi trường. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị trong các doanh nghiệp. Thường xuyên củng cố, xây dựng bộ máy quản lý và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn diện; góp phần xây dựng tỉnh DakLak phát triển, giàu mạnh.


                               C - MỘT SỐ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Một số chỉ tiêu:
          Tạo bước đột phá trong sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.
          - Phấn đấu về mức tăng trưởng kinh tế bình quân của toàn khối đạt trên 15% năm (riêng năm 2011 đạt trên 10%). Trên 80% số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi (riêng năm 2011 đạt trên 70%). Hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước. Thu nhập bình quân của người lao động toàn khối có mức tăng trưởng trên 15%/năm (riêng năm 2011 đạt trên 10%) và ngày càng được cải thiện rõ rệt.
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.
          - Có 100% số đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
          - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, tạo nền tảng tinh thần và động lực cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

          Xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.
          - Có trên 77% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Trong đó có trên 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Giảm thiểu tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
          - Có trên 99% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
          - Hàng năm, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 170 đảng viên. Có trên 65% tổ chức cơ sở đảng kết nạp được đảng viên mới.
          - Phấn đấu hàng năm kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng đạt trên 50% tổng số đảng viên.

Xây dựng các đoàn thể vững mạnh.
          Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Khối đạt trong sạch, vững mạnh, Đoàn Khối vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh (có trên 70% tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm).
II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp
a. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh
Từng doanh nghiệp phải xác định hướng đi đúng đắn, phù hợp với đặc thù và lợi thế của mình để xây dựng và phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững
Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực chuyển dịch cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ hợp lý, tập trung phát triển mạnh ngành nghề sản xuất, kinh doanh mũi nhọn, ngành nghề truyền thống mà doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm; mở rộng thị trường gắn với xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.
Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân.
Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng với đòi hỏi của sự hội nhập, cạnh tranh.
Đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động; cải tiến công tác phân phối tiền lương và tăng thu nhập hợp lý, công bằng  trên cơ sở tính chất công việc và hiệu quả lao động.
Tham gia tích cực công tác xã hội, đồng thời với việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, nhất là trong khâu quản lý tài chính, vật tư, chống thất thoát, chiếm dụng, tham ô, lừa đảo… đảm bảo an ninh kinh tế.
Trên cơ sở Quyết định số 197 - QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối tiếp tục nghiên cứu và cùng các cơ quan có liên quan thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và cấp ủy địa phương .
Tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong Khối với các ngành hữu quan và doanh nghiệp.
Luôn đi sâu, đi sát cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Phát hiện sớm những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động khi có những sự cố tiêu cực xảy ra.

b. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình
Thực hiện tốt Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Trọng tâm là xây dựng con người trong thời đại kinh tế tri thức, xem đó là nhân tố quyết định thắng lợi của doanh nghiệp.
Đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động; tạo thêm nhiều việc làm mới góp phần giải quyết những khó khăn cho xã hội.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyền lợi chính đáng cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động…theo luật định.
Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trước hết, chăm lo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân.
Kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội khác; xây dựng khối đoàn kết, thân ái, đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công tác ở mỗi doanh nghiệp.
Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Tiếp tục xây dựng và duy trì quỹ hoạt động văn nghệ, thể thao của khối Doanh nghiệp hàng năm, tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động tập trung, tổ chức tốt hội thao, hội diễn hàng năm của Khối.
Công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình phải được thực hiện nghiêm túc, không để xẩy ra vi phạm nhất là đối với cán bộ, đảng viên.

c. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh
Với các doanh nghiệp nằm trong diện chuyển đổi của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cấp ủy cần phải tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương sắp xếp, đổi mới tại doanh nghiệp. Thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của cấp trên, đạt được yêu cầu, chất lượng.

  d. Tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số
          Thực hiện tốt các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, khắc phục thiên tai, thảm họa... Tham gia tích cực hoạt động kết nghĩa các buôn của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với ý thức tự giác cao, xác định công tác kết nghĩa với các buôn là tình cảm, là nhiệm vụ quan trọng của từng tổ chức cơ sở đảng và của doanh nghiệp.

          đ. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội
          Thường xuyên nâng cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các loại đối tượng phá hoại, nhất là phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi cần.
          Thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".
          Quán triệt tư tưởng chủ động, an ninh từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; cảnh giác trước các âm mưu phá hoại nội bộ, lôi kéo, mua chuộc cán bộ, đảng viên, xuyên tạc, vu cáo… tạo ra nguy cơ “tự diễn biến” trong nội bộ.
          Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Công an tỉnh DakLak về an ninh kinh tế và bảo vệ chính trị nội bộ.

e. Thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và quan liêu
Thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Căn cứ các quy định về quy chế dân chủ của Chính phủ trong các loại hình doanh nghiệp, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy tốt các hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt việc công khai, dân chủ ở cơ sở.
Nghiêm túc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          g. Sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi sinh môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng
          Ưu tiên cho phát triển công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, cảnh quan… xem đó là tiêu chí hàng đầu trong đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
         
          2. Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, bộ máy quản lý và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

          a. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hoá đường lối của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên
         Nâng cao hơn nữa nhận thức và sự kiên định của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu học tập nghị quyết với việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động.
 Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng việc “làm theo”, xem đó là đạo đức, là tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Xây dựng tinh thần học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học tập suốt đời, tự giác và thể hiện bằng kết quả từng việc làm cụ thể. Phấn đấu thực hiện tốt chuẩn mực: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Trước hết là cấp uỷ, người đứng đầu doanh nghiệp và cán bộ chủ chốt các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiền phong, gương mẫu để quần chúng noi theo.
          Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Trung ương (khóa XI) trong cán bộ, đảng viên và các đoàn thể quần chúng.
          Thường xuyên quan tâm công tác tư tưởng, phát hiện sớm những mâu thuẫn nẩy sinh, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả từ cơ sở.

         b. Đổi mới kiện toàn tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên
         Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Coi trọng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt của các chi bộ.
          Căn cứ Nghị quyết TW6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kết luận số 80 - KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 - CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” trong tình hình mới; Chỉ thị số 22 - CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
         Tăng cường công tác quản lý đảng viên; phấn đấu ngày càng tăng số chi bộ kết nạp được đảng viên.
         Xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác cán bộ.
         Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả. Quan tâm giải quyết kịp thời những vụ việc vi phạm nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
         Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ tốt cho công tác xây dựng Đảng và bộ máy quản lý.

         c. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.  Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.
Hàng năm, các cấp uỷ và tổ chức đảng phải có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Lãnh đạo cấp uỷ cơ sở và uỷ ban kiểm tra 2 cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra được Điều lệ Đảng quy định. Chủ động, phát hiện và tập trung kiểm tra và giải quyết kịp thời những trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm, việc thi hành kỷ luật phải “công minh, chính xác, kịp thời” đảm bảo công bằng, tránh oan sai, không để tồn đng kéo dài. Giải quyết kịp thời số đơn, thư tố cáo và 100% số đơn, thư khiếu nại thuộc thẩm quyền phát sinh trong năm.

d. Đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng
         Thực hiện đúng quy định của Trung ương chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc và thực hiện các mối quan hệ công tác theo quy chế. Trong sinh hoạt Đảng phải phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững kỷ cương. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên cơ sở chân thành, thẳng thắn, mang tính xây dựng.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với các đoàn thể chính trị - xã hội, với doanh nghiệp. Cải tiến, nâng cao chất lượng cấp ủy, phân công cụ thể, gắn bó với cơ sở, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong doanh nghiệp.

          e. Lãnh đạo xây dựng, củng cố các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt trong việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên, giáo dục truyền thống cách mạng và văn hoá dân tộc; thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Bồi dưỡng, giáo dục và giới thiệu cho Đảng ngày càng nhiều đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp.
Hội Cựu chiến binh xứng danh“Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu trong lối sống và công tác; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể chăm lo giáo dục thế hệ trẻ; thể hiện rõ vai trò là chỗ dựa tin cậy của Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp. Cùng các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tạo nên phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả.
          Hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò đại diện quyền lợi của người lao động, tham gia tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

D - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên kết hợp việc cụ thể hóa bằng chương trình hành động của đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trong từng năm và cả nhiệm kỳ để tiến hành việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng một cách thiết thực nhất.
          Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động này một cách có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, uốn nắn những tồn tại để khắc phục và báo cáo kết quả định kỳ trong các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.
          Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp được phân công theo dõi địa bàn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi kết quả thực hiện ở các đơn vị cơ sở được phân công.
          Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì và phối hợp với các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối để theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối để kiểm tra, đánh giá… trong việc thực hiện Chương trình hành động này.


4 nhận xét:

 1. Hhihi.. cảm ơn Bác, blog này có nhiều nội dung để xem và tham khảo.
  Cá là có nhiều người xem và copy nhưng sao chẳng có ai cmt cảm ơn vậy nhỉ?
  Bác có sở thích thú vị, tiện thể trả lời giúp tôi với.

  Trả lờiXóa
 2. Hhihi.. cảm ơn Bác, blog này có nhiều nội dung để xem và tham khảo.
  Cá là có nhiều người xem và copy nhưng sao chẳng có ai cmt cảm ơn vậy nhỉ?
  Bác có sở thích thú vị, tiện thể trả lời giúp tôi với.

  Trả lờiXóa