Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG


Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương
về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Ngày 13/4/2011. Cập nhật lúc 9h 23'

Thực hiện Chỉ thị số 01 -CT/TW, ngày 17 tháng 03 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội, qua đó, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
- Thông qua thảo luận và xây dựng chương trình hành động ở đơn vị, ngành, địa phương, cơ sở tạo ra phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
2. Yêu cầu
- Các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản, những nét mới trong các văn kiện Đại hội XI và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình.
- Các cấp ủy đảng, trên cơ sở hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, gắn với nghị quyết đại hội của khối, địa phương, cơ sở; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân; đồng thời hướng dẫn cấp dưới học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động.
- Cấp ủy đảng chú ý gắn học tập, truyền đạt nội dung văn kiện với việc phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Nội dung học tập, quán triệt
- Đại hội XI của Đảng có nhiều nội dung, việc học tập, quán triệt và phổ biến tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của các văn kiện: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011), “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020”, “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI”, "Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung)".
- Kết hợp học tập, quán triệt các văn kiện với thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian thích đáng để thảo luận và thông qua chương trình hành động. Chương trình hành động cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bám sát Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình.
2. Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt
- Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân với những nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng.
- Mở lớp cán bộ chủ chốt các cấp, đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, định hướng, giải pháp thực hiện; từ đó, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào công tác; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.
- Mở các lớp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các cấp ủy đảng tạo điều kiện để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác.
- Triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến văn kiện thích hợp với các tầng lớp nhân dân, đảm bảo để tất cả các tổ chức xã hội, người dân được tuyên truyền, phổ biến.
3. Về tài liệu và báo cáo viên cho đợt học tập, quán triệt
- Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành các loại tài liệu học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội XI cho các đối tượng khác nhau: Tài liệu nghiên cứu dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu hỏi - đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân; tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn về các văn kiện Đại hội.
Các cấp ủy đảng cần có tài liệu bổ sung, cụ thể phù hợp với địa phương, cơ sở và các lĩnh vực chuyên sâu liên quan cho các đối tượng.
- Đề cao vai trò của các đồng chí bí thư cấp ủy trong việc học tập, quán triệt; chọn các báo cáo viên có quan điểm chính trị vững vàng và khả năng truyền đạt tốt, coi đây là lực lượng quan trọng quyết định thành công của đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Cần tổ chức để đội ngũ báo cáo viên nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc nội dung các văn kiện trước khi triển khai các lớp.
III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
1. Các lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức
a- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 03 lớp: 01 lớp tại Hà Nội, 01 lớp tại thành phố Hồ Chí Minh, 01 lớp tại Đà Nẵng.
- Đối tượng: Đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
- Thời gian: mỗi lớp 2,5 ngày, trong đó:
+ Nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện: 2 ngày (Cương lĩnh: 0,5 ngày; Chiến lược: 0,5 ngày; Báo cáo chính trị và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi): 1 ngày);
+ Thảo luận, thống nhất về nội dung và các biện pháp triển khai tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI tại các đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương, các ngành, địa phương và cơ sở, giới thiệu các tài liệu, giải đáp, tổng kết: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tài liệu hỏi - đáp, tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
- Kinh phí: Kinh phí ăn ở, đi lại, tài liệu do các đơn vị cử người đi học cấp; kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
- Hoàn thành trước ngày 30/4/2011.
b. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức 03 lớp: 01 lớp tại Hà Nội, 01 lớp tại thành phố Hồ Chí Minh, 01 lớp tại Đà Nẵng.
- Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản.
- Thời gian: mỗi lớp 2 ngày, trong đó:
+ Nghiên cứu các văn kiện, chọn nội dung phù hợp lĩnh vực báo chí - xuất bản: 1,5 ngày (Cương lĩnh: 0,5 ngày; Chiến lược: 0,5 ngày; Báo cáo chính trị và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi): 0,5 ngày);
+ Thảo luận về nội dung và các biện pháp triển khai thực hiện các văn kiện trong lĩnh vực báo chí - xuất bản; tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày;
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
- Kinh phí: Kinh phí ăn ở, đi lại, tài liệu do các đơn vị cử người đi học cấp; kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Xuất bản Việt Nam.
- Hoàn thành trước ngày 30/5/2011.
c- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam tổ chức 03 lớp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Đối tượng: Cán bộ chủ chốt các hội khoa học, kỹ thuật, các trí thức tiêu biểu.
- Thời gian: mỗi lớp 01 ngày, trong đó:
+ Tổng quát các văn kiện (Cương lĩnh; Chiến lược; Báo cáo chính trị; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung)): 0,5 ngày;
+ Nghe báo cáo sâu về nội dung khoa học - kỹ thuật và giải đáp, tổng kết: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
- Kinh phí: Kinh phí ăn ở, đi lại, tài liệu do các đơn vị cử người đi học cấp; kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị tham gia tổ chức.
- Hoàn thành trước ngày 30/6/2011.
d- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam, tổ chức 03 lớp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Đối tượng: Cán bộ chủ chốt các hội văn học - nghệ thuật, các văn nghệ sỹ tiêu biểu.
- Thời gian: mỗi lớp 01 ngày, trong đó:
+ Tổng quát các văn kiện (Cương lĩnh; Chiến lược; Báo cáo chính trị; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung)): 0,5 ngày.
+ Nghe báo cáo sâu về nội dung văn học - nghệ thuật và giải đáp, tổng kết: 0,5 ngày;
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
- Kinh phí: Kinh phí ăn ở, đi lại, tài liệu do các đơn vị cử người đi học cấp; kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị tham gia tổ chức.
- Hoàn thành trước ngày 30/6/2011.
e- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp cho giảng viên các bộ môn lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng trong cả nước trong dịp bồi dưỡng chính trị hè năm 2011.
- Đối tượng: Tất cả giảng viên giáo dục lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng trong cả nước (đối với giảng viên chính trị và các đối tượng khác do Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì tổ chức).
- Thời gian: mỗi lớp 3 ngày, trong đó:
+ Nghiên cứu các văn kiện: 2 ngày (Cương lĩnh: 0,5 ngày; Chiến lược: 0,5 ngày; Báo cáo chính trị và Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung): 1 ngày);
+ Thảo luận về nội dung và phương pháp vận dụng các văn kiện trong giảng dạy các môn lý luận chính trị: 0,5 ngày;
+ Giải đáp, tổng kết: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
- Kinh phí: Kinh phí ăn ở, đi lại, tài liệu do các đơn vị cử người đi học cấp; kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hoàn thành trước ngày 30/7/2011.
2. Các lớp cán bộ chủ chốt của các tỉnh ủy, thành uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ khối Trung ương tổ chức các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho cán bộ chủ chốt của địa phương hoặc cơ quan bộ, ngành Trung ương.
- Đối tượng:
+ Đối với các tỉnh ủy, thành uỷ, đối tượng của lớp gồm: tỉnh uỷ viên, thành uỷ viên; trưởng, phó ban ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, thành phố; bí thư, uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh, thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố; cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên địa bàn;
+ Đối với các đảng uỷ khối, đối tượng của lớp gồm: lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đảng uỷ viên các đảng uỷ trực thuộc khối.
- Thời gian: mỗi lớp 2 ngày, trong đó:
+ Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh, thành phố, khối: 1,5 ngày;
+ Thảo luận về nội dung và chương trình hành động của địa phương, khối; hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội và triển khai nghị quyết của đảng bộ địa phương, ngành ở cấp huyện và cơ sở; tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của khối, địa phương.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học…thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước ngày 30/6/2011.
3. Các lớp cán bộ chủ chốt ở cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố...)
Các huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là huyện) tổ chức các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.
- Đối tượng: các đồng chí huyện uỷ viên, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...; có thể mở rộng đến thường vụ đảng uỷ xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường phổ thông trung học, một số cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.
- Thời gian: 2 ngày, trong đó:
+ Quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ địa phương, cơ sở: 1,5 ngày;
+ Thảo luận nội dung và chương trình hành động, hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp học tập và triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học…thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước 30/7/2011.
4. Các lớp ở cấp cơ sở
Đảng uỷ, chi ủy xã, phường, thị trấn và đảng bộ, chi bộ cơ sở... tổ chức các lớp học tập các văn kiện Đại hội XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ.
- Đối tượng: toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; mời cả các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của các văn kiện Đại hội và chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Thời gian: 2 ngày, trong đó:
+ Giới thiệu những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI: 1,5 ngày;
+ Thảo luận, thông qua chương trình hành động, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.
- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI, tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XI dùng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và tài liệu có liên quan của cơ sở.
- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức; kinh phí tổ chức, ăn ở, tài liệu của người học… thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.
- Hoàn thành trước 30/8/2011.
5. Đối với các lực lượng vũ trang
- Đảng bộ các cấp trong Quân đội và Công an tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI theo kế hoạch chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương.
- Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội XI trong lực lượng vũ trang.
- Nội dung và tài liệu học tập gồm các văn kiện Đại hội XI, các tài liệu nghiên cứu, học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và tài liệu triển khai nghị quyết đại hội của đảng bộ.
6. Đối với cán bộ, đảng viên và người Việt Nam ở ngoài nước
- Đảng ủy ngoài nước phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên đang công tác, học tập ở nước ngoài; phổ biến các văn kiện Đại hội XI trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Hoàn thành trước 30/9/2011.
7. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, dựa trên các văn kiện Đại hội XI và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tổ chức học tập, phổ biến đến từng hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp; đồng thời, mở các lớp phổ biến sâu cho cán bộ hưu trí. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội cho các chức sắc tôn giáo với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.
- Hoàn thành trước 30/9/2011.
8. Phổ biến và tổ chức học tập các văn kiện Đại hội XI trong nhân dân
- Các cấp uỷ đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào tài liệu Hỏi - Đáp về các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc học tập, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống truyền thanh, panô, áp-phích... trên địa bàn.
- Các Hội Văn học - Nghệ thuật chỉ đạo việc học tập, phổ biến thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đưa nội dung các văn kiện Đại hội XI vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.
- Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Đại hội XI.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với đợt học tập, quán triệt
- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và phổ biến các văn kiện Đại hội XI là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng và trong nhân dân. Cấp uỷ đảng các cấp cần xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo cấp uỷ cấp trên.
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội của địa phương, của khối.
- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn kiện và thông qua chương trình hành động của đảng bộ. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện và chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, khối; trong trường hợp cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của tổ báo cáo viên cấp trên hoặc cử một số đồng chí trong cấp ủy; trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo viên.
- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy lựa chọn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên để hỗ trợ cấp ủy cấp dưới, báo cáo về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.
2. Việc triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống
- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình hành động và tích cực triển khai thực hiện.
Cụ thể hóa chương trình hành động thành các chương trình công tác, các đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, hàng năm và toàn nhiệm kỳ.
Quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, quan điểm, định hướng nêu trong các văn kiện Đại hội XI để đề ra các giải pháp, biện pháp giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tế tình hình các địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề bức xúc cấp bách.
- Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành tham mưu với cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương để Ban tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc thực hiện hướng dẫn này./.
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Đinh Thế Huynh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét