Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC

ĐẢNG BỘ KHỐI DN TỈNH AB                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     ĐOÀN KIÊM TRA 412                             BMT ngày 21 tháng 5 năm 2011
                        *

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

          Hôm nay, vào hồi …giờ…phút, ngày… tháng… năm…;
          Tại Văn phòng cơ quan…..
          Đoàn Kiểm tra ………….đã làm việc với Chi ủy chi bộ…….
          Về nội dung:………………………….
          ………………………………………..
          A - Thành phần làm việc gồm có:
          1- Đại diện Đoàn Kiểm tra………………………….
          - Ông (bà)………………………..Chức vụ……….Chủ trì
- Ông (bà)………………………..Chức vụ………. Thư ký
- Ông (bà)………………………..Chức vụ……….
2- Đại diện Chi ủy Chi bộ …………………………..
- Ông (bà)………………………..Chức vụ……….
- Ông (bà)………………………..Chức vụ……….
- Ông (bà)………………………..Chức vụ……….
B - Nội dung:
(Nêu rõ diễn biến, kết quả buổi làm việc…, các ý kiến, kết luận…)

Buổi làm việc kết thức vào hồi…giờ, phút, ngày tháng năm..

Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.


     Thư ký                Đại diện Chi ủy chi bộ                   Đại diện Đoàn kiểm tra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét