Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

NỘI DUNG PHỔ BIẾN TẠI HỘI NGHI BCH LẦN THỨ X-04/4/2017

Phổ biến, quán triệt:
- Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”;
- Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;
- Chỉ thị số 13- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”;
- Chương trình số  11- CT/TU, ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiện quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị -xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét