Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

MẪU BIÊN BẢN HOP CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG…./200…

- Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….
- Chủ tọa: Đ/c Nguyễn Văn A , ( họ tên chức vụ)- Bí thư Chi bộ;
- Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn B  ( họ và tên)


I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:
1- Tổng số đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).
2- Đảng viên có mặt dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);
3- Đảng viên vắng mặt: 02. Dự bị 01; chính thức 01
Đ/c…….ĐV chính thức, vắng có lý do, đi công tác;
Đ/c ……ĐV dự bị, nghỉ thai sản.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP
Chủ tọa phiên họp thông qua chương trình, nội dung phiên họp; đóng đảng phí; đề cử thư ký phiên họp.

1/ Thông tin, phổ biến văn bản của Đảng cấp trên được phép phổ biến đến đảng viên (hoặc) tóm tắc thông tin thời sự (thông tin nội bộ và sổ tay xây dựng Đảng, do Ban Tư tưởng, văn hóa Thành ủy phát hành trong tháng) :
-
-
-
2/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (nghị quyết) của chi bộ tháng vừa qua, tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quần chúng (nêu rõ mặt được và chưa được, nguyên nhân,…) triển khai Dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng tới (kèm báo cáo và chương trình công tác tháng của chi bộ):
-
-
-
3/ Công tác tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình đảng (đảng viên được phân công giúp đỡ cảm tình đảng báo cáo):
-
-
4/ Đánh giá nhận xét cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị) nay là chỉ thị 03:
-       
5/ Thảo luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) chi bộ:
-
-
-
6/ Kết luận của chủ trì hội nghị (bí thư):
-
-
Biểu quyết của chi bộ thông qua nghị quyết hoặc thông qua biên bản hội nghị (ghi số ý kiến thống nhất và không thống nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, tỷ lệ 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên chính thức): 

Thư ký
(Ký tên)
Chủ tọa
(Ký tên)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét