Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

HƯỚNG DẪN SỐ 26 NGÀY 29/11/2011 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG


Hướng dẫn số 26 ngày 29/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương
về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và năm 2012

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân những tháng cuối năm 2011 và năm 2012, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục tổ chức học tập, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người.
2. Yêu cầu
- Cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nghiêm túc nghiên cứu, học tập để quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Kết hợp chặt chẽ việt học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cioojc vận động ở địa phương, cơ sở. Trong học tập, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Bác, báo cáo tại chi bộ. Cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ.
II. Nội dung học tập và liên hệ
Nội dung học tập và liên hệ bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa, được đặt ra từ năm đầu tiên và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh” và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau. Tập trung nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung chính sau đây:
1. Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng...
2. Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân.
3. Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức – nhân cách, văn hóa.
4. Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.
5. Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.
III. Phương thức học tập, tuyên truyền
1. Học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị
- Chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế, chi bộ chọn 1 đến 2 nội dung để sinh hoạt. Hình thức tiến hành: Cấp ủy giới thiệu nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; chi bộ trao đổi, liên hệ; từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để chi bộ biết và giúp đỡ thực hiện.
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề.
- Cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình theo các hình thức phù hợp.
- Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan, đơn vị sinh hoạt tập thể về nội dung cảu chuyên đề bằng những hình thức phong phú.
- Tài liệu: Tài liệu chuyên đề và Tài liệu đọc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
2. Tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
a. Tác phẩm “Đường cách mệnh”
- Đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể việc nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác, gắn với nội dung chuyên đề của năm và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm.
- Các đảng bộ cơ sở có thể tổ chức mời báo cáo viên giới thiệu về tác phẩm và liên hệ với yêu cầu của thực tế.
- Thời gian: Tháng 5 năm 2012.
- Tài liệu : Giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.
b. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2012.
3. Xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị
- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác. Nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu nếu xét thấy cần thiết thì cấp ủy cấp tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để hướng dẫn cho phù hợp.
- Tổ chức đảng, ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liên, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
- Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, trong sinh hoạt cơ quan, đơn vị, đoàn thể bố trí nghe cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo những nội dung chính của phương hướng phấn đấu cá nhân; nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị.
4. Tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề
- Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung chuyên đề và việc học tập nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, đơn vị. Trong công tác tuyên truyền chú ý liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo cấp ủy các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và các địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu học tập, phát hành rộng rãi trong Đảng và trong xã hội; tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền miệng giới thiệu chuyên đề trong Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2011.
2. Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy cơ quan Trung ương, các Đảng ủy Khối, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Đảng ủy Ngoài nước... chủ động xây dựng nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những bài học về đạo đức và phong cách của Người sát hợp với từng đối tượng của ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan mình, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; bổ sung cùng với hướng dẫn chung của Trung ương để đưa vào học tập và liên hệ tại chi bộ, đơn vị, tập thể.
3. Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm về công tác triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, đơn vị.
4. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội giúp cấp ủy và các đảng đoàn chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
5. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy báo cáo việc học tập với cấp ủy cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
Vũ Ngọc Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét