Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TCCS ĐẢNG

TT
LOẠI HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG
Điểm chuẩn
điểm tự chấm

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP

NHÀ NƯỚC, CTCP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN 50%.1
Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an ninh quốc phòng:
30

1.1
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp.
15

1.2
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở  doanh nghiệp, công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
8

1.3
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
7

2
Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:
15

2.1
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của doanh nghiệp.
7

2.2
Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm …) trài với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4

2.3
Lãnh đạo tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân và người lao động, giải quyết kịp thời những bức xúc, khiếu nại trong doanh nghiệp và báo cáo phản ảnh lên cấp trên.
4

3
Lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể:
15

3.1
Lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra ở doanh nghiệp và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, công nhân, người lao động.
8

3.2
Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đại đoàn kết trong doanh nghiệp.
7

4
Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ:
25

4.1
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
6

4.2
Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
4

4.3
Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
4

4.4
Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
4

4.5
Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
3

4.6
Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên
4

5
Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
15

5.1
Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5

5.2
Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở doanh nghiệp theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện.
5

5.3
Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5

Tổng số
100
 T/M CẤP ỦY

*********************************************

TT
LOẠI HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG
Điểm chuẩn
Điểm tự chấm


ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN, DN TƯ NHÂN, DN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGÒAI, HỢP TÁC XÃ, CÔNG TY  TNHH … (DN ngoài nhà nước)1
Tham gia lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, an ninh quốc phòng:
30


1.1
Tham gia lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, người lao động. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
15


1.2
Tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế, quy định của doanh nghiệp.
5


1.3
Lãnh đạo đảng viên, người lao động thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
5


1.4
Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
5


2
Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:
15


2.1
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của doanh nghiệp. 
8


2.2
Lãnh đạo tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, kiến nghị với lãnh đạo doanh nghiệp và báo cáo phản ánh  lên cấp trên. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những quan điểm, tư tưởng sai trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  
7


3
Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:
15


3.1
Tham gia xây dựng doanh nghiệp vững mạnh. Đề nghị doanh nghiệp xem xét, giải quyết những vấn đề xảy ra trong doanh nghiệp và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của của công nhân, người lao động. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động;
7


3.2
Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng luật định và điều lệ của mỗi tổ chức.
8


4
Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ:
25


4.1
Cấp uỷ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
6


4.2
Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
4


4.3
Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh họat của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
4


4.4
Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
4


4.5
Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
3


4.6
Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên
4


5
Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
15


5.1
Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5


5.2
Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở doanh nghiệp theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện.
5


5.3
Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5


Tổng số
100


                                                                                                      
                                                                                             T/M CẤP ỦY


----------------------------------------------


TT
LOẠI HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG
Điểm chuẩn
điểm tự chấm

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN
HÀNH CHÍNH


1
       Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan:
30

1.1
Lãnh đạo cán bộ công chức và người lao động tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt các chương trình, kế họach của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ cấp trên giao.
15

1.2
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật, chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động.
8

1.3
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, giữ gìn bí mật quốc gia.
7

2
Lãnh đạo công tác tư tưởng:
15

2.1
Tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan.
7

2.2
Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức đấu tranh chống  những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ và các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức và đảng viên.
4

2.3
Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức trong cơ quan có biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan hoặc báo cáo cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.
4

3
Lãnh đạo chính quyền các đoàn thể chính trị - xã hội:
15

3.1
Lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh; xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra ở cơ quan và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ công chức, người lao động.
8

3.2
Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng luật định và Điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan.
7

4
Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ:
25

4.1
Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
6

4.2
Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
4

4.3
Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh họat của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
4

4.4
Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
4

4.5
Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
3

4.6
Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên
4

5
Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
15

5.1
Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5

5.2
Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện.
5

5.3
Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
5

Tổng số
100Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét