Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 99/2008/TTLT-BTC-VPTW BỘ TÀI CHÍNH - VP TRUNG ƯƠNG

Trích Thông tư liên tịch số: 99/2008/TTLT-BTC-VPTW, ngày 30/10/2008 của Bộ Tài Chính và Văn phòng Trung ương Đảng
Ngày cập nhật 22/09/2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, TRIỂN KHAI CỦA BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Ở CÁC CẤP
Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 11-HD/TTVH, ngày 06-12-2006 về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương);
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Liên tịch Bộ Tài chính – Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây được gọi là cuộc vận động) là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh …, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
2. Việc triển khai, thực hiện cuộc vận động phải hết sức thiết thực, tránh phô trương, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị phải tận dụng cơ sở, vật chất, điều kiện, phương tiện hiện có để phục vụ cuộc vận động. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí của cuộc vận động theo nguyên tắc: Kinh phí triển khai, thực hiện cuộc vận động ở các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị nào do cấp ủy, tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đó đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
3. Thông tư này áp dụng đối với hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp, gồm:
a. Ban Chỉ đạo Trung ương.
b. Ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ban chỉ đạo cấp tỉnh).
c. Ban chỉ đạo các thành phố, quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh (gọi chung là Ban chỉ đạo cấp huyện).
d. Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ban chỉ đạo cấp xã).
e. Ban chỉ đạo cuộc vận động trong các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế được thành lập theo cấp tổ chức đảng (tương đương với các cấp ủy tỉnh, huyện, xã).
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Nội dung chi hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp
a. Chi hoạt động của Ban chỉ đạo
- Chi các hoạt động khảo sát, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.
- Chi hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm rút kinh nghiệm triển khai thực hiện cuộc vận động.
- Chi viết, biên soạn và dịch tài liệu các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cuộc vận động.
- Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ Ban chỉ đạo (nếu có).
b. Chi triển khai cuộc vận động
- Chi mua, in ấn các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cuộc vận động.
- Chi thông tin, tuyên truyền, cổ động thực hiện cuộc vận động; chi hội nghị quán triệt, hội nghị tuyên dương điển hình, hướng dẫn phổ biến nội dung theo từng chuyên đề của cuộc vận động, hội nghị sơ kết hàng năm, hội nghị tổng kết cuộc vận động.
- Chi tổ chức các cuộc thi.
- Chi khen thưởng.
+ Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
+ Khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Mức chi hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp
Mức chi cho các hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp thực hiện theo quy định hiện hành. Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung như sau:
a. Chi công tác phí cho hoạt động chỉ đạo, khảo sát, kiểm tra thực hiện theo chế độ công tác phí, cán bộ thuộc biên chế của cơ quan nào do cơ quan đó chi trả; chi hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm rút kinh nghiệm triển khai thực hiện cuộc vận động quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC, ngày 21-3-2007 của Bộ Tài chính; chi hội thảo các chuyên đề thực hiện theo Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07-05-2007 của liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ.
b. Chi viết, biên soạn và dịch tài liệu:
- Viết, biên soạn tài liệu: 50.000 đồng/trang, 350 từ.
- Biên dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: 70.000 đồng/trang, 350 từ.
c. Chi mua, in ấn các tác phẩm, tài liệu học tập; thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ cuộc vận động thực hiện theo chế độ, định mức, đơn giá trên địa bàn và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán cụ thể trước khi thực hiện.
d. Chi tổ chức các cuộc thi do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức
- Bồi dưỡng Ban chỉ đạo, Ban giám khảo cuộc thi mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày.
- Bồi dưỡng Ban tổ chức cuộc thi tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày.
- Chi viết kịch bản (đạo diễn) cuộc thi mức tối đa không quá 500.000 đồng/cuộc thi.
e. Cuộc thi do Ban chỉ đạo cấp tỉnh và tương đương tổ chức: Mức chi tối đa không quá 50% mức chi của Trung ương.
f. Cuộc thi do Ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương tổ chức: Mức chi tối đa không quá 30% mức chi của Trung ương.
g. Cuộc thi do Ban chỉ đạo cấp xã và tương đương tổ chức: Mức chi tối đa không quá 15% mức chi của Trung ương.
Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê chỗ ngủ đối với các thí sinh thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được vận dụng mức chi theo chế độ công tác phí; cấp nào tổ chức cuộc thi, cấp đó đảm bảo kinh phí.
Tùy theo quy mô tổ chức (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở) và trong phạm vi dự toán được giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi quyết định mức chi cụ thể nhưng không quá mức chi nêu trên.
h. Chi khen thưởng
Chi giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải: Mức thưởng của từng cấp do Ban Chỉ đạo quyết định căn cứ vào nguồn kinh phí thực hiện; mức cụ thể như sau:
- Cấp Trung ương: giải cao nhất không quá 2 triệu đồng/ giải;
- Cấp tỉnh: giải cao nhất không quá 1 triệu đồng/ giải
- Cấp cơ sở: giải cao nhất không quá 5 trăm nghìn đồng/ giải.
Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện theo quy định tại Thông tư 73/2006/TT-BTC, ngày 15-8-2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP, ngày 25-9-2005 của Chính phủ.
i. Chi sáng tác các tác phẩm báo chí và văn học – nghệ thuật thực hiện theo Quyết định số 926/QĐ-TTg, ngày 06-7-2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học – nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học – nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006 – 2010”.
3. Lập dự toán kinh phí
Dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp được lập căn cứ vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và văn bản hướng dẫn thực hiện cuộc vận động hàng năm, đảm bảo tính lồng ghép trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ triển khai thực hiện cuộc vận động.
a. Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm xem xét, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện cuộc vận động của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, các Ban chỉ đạo của các cơ quan đảng ở Trung ương vào dự toán ngân sách đảng ở trung ương hàng năm.
b. Các tổ chức đảng ở bộ, ban, ngành, cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện cuộc vận động vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt (các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương).
c. Văn phòng các tỉnh, ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện cuộc vận động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh vào dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng tỉnh ủy.
d. Văn phòng huyện ủy, Văn phòng đảng ủy xã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cuộc vận động của Ban chỉ đạo cấp huyện, xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.
e. Các cấp ủy đảng trong các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cuộc vận động của Ban chỉ đạo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương).
4. Quản lý và sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí cuộc vận động
Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào khả năng huy động các nguồn lực xã hội hóa để tăng nguồn chi cho cuộc vận động theo quy định.
Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện cuộc vận động được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; không đăng công báo và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nội dung chi, mức chi được thực hiện kể từ ngày tổ chức thực hiện cuộc vận động.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị ở Trung ương và các địa phương phản ánh kịp thời về Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết.

CHÁNH VĂN PHÒNG TW ĐẢNG             BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

              Vũ Văn Ninh                                Ngô Văn Dụ
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Các cơ quan đảng, các đảng ủy khối ở Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương;
- Các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở Trung ương;
- Lưu Vụ I, VP Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét