Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN MỚI


Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 
của Ban Tổ chức Trung ương 
"Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể 
về nghiệp vụ công tác đảng viên 
và lập biểu thống kê cơ bản 
trong hệ thống tổ chức đảng"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét